Wiadomości

Wkrótce w regionie

Październik 2017
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Kontakt24

wyświetleń: 1693komentarzy: 0

Zasłużeni uhonorowani

16-06-2017 12:25

W środę, 14 czerwca, w Teatrze Elektrycznym Rada Miejska Skoczowa oraz burmistrz Mirosław Sitko uhonorowali osoby zasłużone dla gminy oraz przyznano tytuł Honorowego Obywatela Skoczowa Halinie Szotek.
fot. Bartek Kukucz/ox.pl fot. Bartek Kukucz/ox.pl

Tytuł osoby zasłużonej dla Gminy Skoczów otrzymali: Helena Nowak (Harbutowice), Anna Palarczyk (Kiczyce), Julia Mendrek (Kowale), Cecylia Bronowska (Ochaby), Stefania Kewesz (Pierściec), Jan Korzonek (Pogórze), Małgorzata Hussarek (Wilamowice), Ryszard Kałuża (Wiślica) oraz Antoni Kratki (Skoczów).
Rada Miejska Skoczowa przyznała także Halinie Szotek – znanej i cenionej historyk – tytuł Honorowego Obywatela Skoczowa.

Halina Szotek

Skoczowianka, nauczycielka historii, muzealnik. Studiowała historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracę dyplomową: Skoczów w okresie międzywojennym, na podstawie lokalnej prasy obroniła w 1970 r. W 1974 r. ukończyła studia podyplomowe z historii najnowszej na tej samej uczelni.
Od 1973 r. pracowała w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie pod dyrekcją Jana Wantuły. […] Równolegle działała w sekcji historycznej Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. […]
Od 1 VIII 1982 r. zatrudniona w Muzeum w Cieszynie jako pracownik ds. organizacji muzeum w Skoczowie. Nadzorowała remont zabytkowej kamieniczki z 1793 r., opracowała scenariusz ekspozycji muzealnej, założyła księgi inwentarzowe. […] Muzeum im. G. Morcinka zostało otwarte 20 XII 1986 r. Kierowała nim do 31 XII 2005 r.
W 1985 r. została kierownikiem Grupy Roboczej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Gustawa Morcinka w Skoczowie. Pomnik został odsłonięty 5 XII 1987 r., a Komitet Budowy przekształcił się w 1988 r. w Towarzystwo im. G. Morcinka. […]
Jako prezes Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyczyniła się do powołania w Skoczowie w 1989 r. Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1990-2004 redagowała dwutygodnik „Gazeta Skoczowska”, a w latach 1993-2006 Kalendarz Skoczowski, wydawane przez Zarząd Główny Towarzystwa im. G. Morcinka. W 1991 r. wraz z PZKO organizowała 100 rocznicę urodzin śląskiego pisarza, m.in. opracowała i wyznakowała w Skoczowie Szlak Morcinkowski.
W 1994 r. wraz z Gminą Żydowską w Bielsku-Białej organizowała obchody 140 rocznicy budowy skoczowskiej synagogi, a w 1997 r. odrestaurowania cmentarza w Wilamowicach. W ramach przygotowań do kanonizacji Jana Sarkandra opracowała w 1994 r. Szlak Sarkandrowski, w Sarkandrówce zorganizowała Muzeum św. Jana Sarkandra, które w następnym roku przekształciło się w Muzeum Parafialne. Z jej inspiracji powstał film „Droga” w reżyserii St. Janickiego i sztuka Beaty Sabath, wystawiona w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 2 V 1995 r.
W 1997 r. opracowała i wyznakowała Szlak Skoczowskich Zabytków. Redagowała wydawnictwa rocznicowe […]
W 2000 r. otrzymała odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa bielskiego” i Laur Srebrnej Cieszynianki, a w 2002 r. Zasłużony Działacz Kultury.
Od 2008 r. do nadal prowadzi w Miejskim Centrum Kultury „Integrator” cykl „Spotkania z historią”.
Jest autorką prawie 500-stronicowej publikacji „Skoczów. Szkice do monografii”, która ukaże się w drugiej połowie 2017 r.

Pełny biogram

Zasłużona dla Harbutowic

Helena Nowak
– urodzona w 1939 r., mieszkanka Harbutowic, inicjatorka wielu akcji i przedsięwzięć, integrujących ze sobą lokalną społeczność. Jej zaangażowanie w sprawy wsi przejawia się nie tylko 16-letnią działalnością w radzie sołeckiej. W latach 1990-2004 była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Harbutowicach. Organizowała konkursy ogródków działkowych, dzięki którym wypiękniały Harbutowice. Zachęcała do wyjazdów na wystawy ogrodnicze, które inspirowały do zmian w przydomowych ogrodach. Do dziś owocują drzewa i krzewy sprowadzane w tym czasie przez Koło Gospodyń Wiejskich. Na trwałe w pamięci sołectwa zapisały się imprezy takie jak słynne Bale Chłopa. Umocniła tradycję kulinarną pieczenia kołoczy na Dni Skoczowa. Jej działalność społeczna w KGW jest wzorem do naśladowania dla jej następców, którzy mogą kontynuować dalszą działalność, opierając się na 67-letniej tradycji KGW w Harbutowicach.

Zasłużona dla Kiczyc


Anna Palarczyk
– urodzona w 1948 r., mieszkanka Kiczyc, wieloletnia członkini rady sołeckiej, pełniąca przez 24 lata funkcję sekretarza. Nauczyciel z zawodu i pedagog z zamiłowania, długoletnia dyrektor przedszkola w Kiczycach. Aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Kiczycach od roku 1975. Jej zaangażowanie w sprawy wsi jest widoczne szczególnie we współpracy ze szkołą, przedszkolem oraz radą sołecką. Od 26 lat przygotowuje dzieci i młodzież szkolną na występy podczas dożynek wiejskich i gminnych. Kontynuatorka zwyczajów ludowych i propagatorka szerzenia gwary. Emerytura nie zwolniła jej z chęci edukowania młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, czego efektem jest odnajdywanie i renowacja tradycyjnych strojów cieszyńskich oraz przekazywanie ich na rzecz szkoły. Czynna uczestniczka i współorganizatorka Dni Seniora oraz wszystkich imprez organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i radę sołecką. Prowadząca jubileuszowe obchody 700-lecia wsi Kiczyce, pomysłodawca programu Biesiady KGW Gminy Skoczów. W 2009 r. wyróżniona listem gratulacyjnym Burmistrza Miasta Skoczowa za zasługi dla Kiczyc.

Zasłużona dla Kowali

Julia Mendrek
– urodzona w 1952 r., mieszkanka Kowali. Dała się poznać jako działaczka społeczna, aktywnie angażująca się w prace na rzecz sołectwa, w szczególności przy organizacji imprez wiejskich. Jest osobą zawsze chętnie pomagającą innym. Z zawodu kucharka, od 1978 roku udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich w Kowalach. Od 2012 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej KGW. Jej wiedza i umiejętności kulinarne są nieoceniane podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych przez sołectwo. Ściśle współpracuje także z sołtysem, radą sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowalach.

Zasłużona dla Ochab


Cecylia Bronowska
– urodzona w 1947 r., mieszkanka Ochab. Z zawodu pielęgniarka, pracuje w Ośrodku Zdrowia w Ochabach Małych, pełniąc jednocześnie funkcję pielęgniarki środowiskowej. Od kilkudziesięciu lat jej zaangażowanie w niesienie pomocy chorym i potrzebującym jest nadzwyczajne i zdecydowanie wykracza poza obowiązki zawodowe. Zawsze gotowa jest bezinteresownie wspierać osoby pokrzywdzone przez los. Swoim ciepłem i humorem dzieli się z innymi, co pomaga im stawić czoła chorobom, nieszczęściom i problemom. Jest znana i bliska niemal wszystkim mieszkańcom Ochab, którzy często stawiają ją jako wzór godny naśladowania.

Zasłużona dla Pierśćca


Stefania Kewesz – urodzona w 1957 r., mieszkanka Skoczowa. Wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierśćcu. Całą swoją pracę zawodową i działalność społeczną związała z Pierśćcem. W czasie swojej 37-letniej kariery zainicjowała i sfinalizowała wiele działań wykraczających poza jej obowiązki służbowe. Szkoła pod jej kierownictwem stała się nie tylko placówką dydaktyczno-wychowawczą na wysokim poziomie, ale również placówką kulturalno-sportową, organizującą w dni wolne od pracy wiele cyklicznych imprez dla mieszkańców. Aktywnie działała w radzie rodziców na rzecz modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, doprowadziła także do budowy boiska sportowego i zastępczej sali gimnastycznej, stwarzając tym samym podstawowe warunki do prawidłowego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Powołała Stowarzyszenie Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, którego działalność zaowocowała powstaniem placówki oświatowej na miarę XXI wieku. Stworzyła miejsce dla Szkolnej Izby Regionalnej. Koncepcję pracy szkoły oparła na idei regionalizmu, starając się ocalić od zapomnienia bogate dziedzictwo kulturalne Śląska Cieszyńskiego. Jest m.in. inicjatorką założenia Szkolnego Zespołu Regionalnego. Przekazuje wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, wygłaszając społecznie referaty na konferencjach naukowych i podczas warsztatów ze studentami. Jest autorką książki „Regionalizm w pracy dydaktyczno-wychowawczej SP w Pierśćcu”. Za swoją działalność została nagrodzona m.in. Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Zasłużony dla Pogórza

Jan Korzonek – urodzony w 1943 r., mieszkaniec Pogórza. Od najmłodszych lat związany ze sportem – jako zawodnik klubu LKS Pogórze w sekcjach piłki nożnej oraz narciarstwa klasycznego, przez co rozsławiał barwy klubu na arenie krajowej. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał zaangażowanym działaczem sportowym, popularyzującym uprawianie sportu. Działa społecznie na rzecz sołectwa – był m.in. członkiem komitetu budowy rurociągu gazyfikującego wieś Pogórze, członkiem rady parafialnej angażującym się w prace przy budowie kaplicy, a następnie kościoła. Przyczynił się do rozbudowy szkoły podstawowej, budowy sali gimnastycznej i strażnicy OSP, remontu przedszkola, skanalizowania sołectwa. Wspiera działania organizacji pozarządowych działających w Pogórzu, czynnie uczestnicząc w ich przedsięwzięciach. Jest osobą znaną, lubianą i bardzo szanowaną przez mieszkańców sołectwa. Odznaczony Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Zasłużona dla Wilamowic
Małgorzata Hussarek – urodzona w 1962 r., mieszkanka Wilamowic. Sprawując przez wiele lat funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowicach, doprowadziła do znacznej aktywizacji koła, między innymi poprzez organizację wielu przedsięwzięć dla mieszkańców sołectwa – festynów i wycieczek dla dzieci i dorosłych. Prowadzi duże gospodarstwo rolne, jednak pomimo licznych obowiązków zawsze znajduje czas na zorganizowanie stoisk na najważniejszych gminnych imprezach, serwujących słynne placki wilamowickie. Bezinteresownie pomaga przy innych przedsięwzięciach, m.in. pożyczając swój sprzęt gastronomiczny na festyny strażackie, maszynowy do prac porządkowych wokół remizy czy też angażując się kulinarnie na spotkaniach seniorów. Mimo przeciwności losu swoją osobowością i działaniami zaskarbia sobie sympatię oraz szacunek mieszkańców sołectwa.

Zasłużony dla Wiślicy

Ryszard Kałuża – urodzony w 1962 r., mieszkaniec Wiślicy. Jako wieloletni członek rady sołeckiej, aktywnie angażuje się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców sołectwa. Od ponad 30 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, od 2011 r. pełniąc funkcję prezesa. Bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, za co został odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę od Prezydenta RP za działania przy usuwaniu skutków powodzi. Jest współzałożycielem reaktywowanego Ludowego Klubu Sportowego, a będąc przez 2 lata trenerem drużyny przyczynił się do sukcesu seniorów i awansu do klasy B. Bezinteresownie angażował się w prace przy budowie boisk sportowych, kościoła, wiaty. Na rzecz OSP i sołectwa chętnie pomaga przy różnego rodzaju naprawach związanych z instalacją elektryczną. Aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Wiślicy.

Zasłużony dla Skoczowa
Antoni Kratki – urodzony w 1935 r., mieszkaniec Skoczowa. Działacz sportowy i społecznik. Od 1972 r. związany z Klubem Sportowym Beskid Skoczów. Jako prezes klubu wprowadził po raz pierwszy w historii KS Beskid Skoczów do III ligi państwowej. W 1985 r. postawił na wzgórzu Kaplicówka krzyż papieski, który na trwałe wpisał się w panoramę Skoczowa i Beskidów – w podziękowaniu otrzymał za to medal papieski. Jeden z członków delegacji, która zaprosiła Ojca Świętego do wizyty w Skoczowie. W 1995 r. jako członek komitetu organizacyjnego przygotowującego przyjazd Jana Pawła II był odpowiedzialny za budowę ołtarza papieskiego, pod którym zgromadziło się ok. 300 tysięcy ludzi. Jeden z głównych inicjatorów powstania liceum ogólnokształcącego w Skoczowie. Pionier prywatnej przedsiębiorczości na terenie byłego województwa bielskiego. Założyciel jednej z pierwszych spółek prawa handlowego, zatrudniającej obecnie ponad 200 osób. Przedsiębiorstwo pomogło znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie bardzo wielu młodym ludziom, umożliwiając im naukę zawodu i zatrudnienie. Za pomoc w wychowaniu o kształceniu zawodowym młodzieży Komenda Główna OHP przyznała mu Złotą Odznakę „Za Zasługi dla OHP”, Związek Harcerstwa Polskiego przyznał mu z kolei Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa. Przedsiębiorstwo, którym kieruje, od lat jest sponsorem wielu przedsięwzięć społecznych i działań kulturalnych na terenie gminy, wspomagało Bibliotekę Ewangelicką i wiele innych instytucji. Był członkiem zespołu do spraw rewitalizacji zabytkowego kościoła św. św. Ap. Piotra i Pawła, finansując również m.in. remonty kaplicy św. Jana Sarkandra na Kaplicówce. Wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Skoczowa, dbający o propagowanie pozytywnego wizerunku miasta. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Laurem Srebrnej Cieszynianki, Odznaką „Za zasługi dla Województwa Bielskiego”, Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Za działalność sportową otrzymał Złotą Odznakę Honorową Katowickiego Okręgu Związku Piłki Nożnej, Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, medal „Zasłużony dla Klubu Sportowego Beskid Skoczów” z okazji 75-lecia jego istnienia.

 


mat.pras.

źródło: OX.PL/mat.pras.
dodał: NG 16-06-2017 12:25
drukuj artykuł Widzisz błąd? Zgłoś go


Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin.

Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

Pozostałe wiadomości

Co z Domem Ludowym w Pogwizdowie?

17-10-2017 17:00

Jest kompromis pomiędzy Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, a przedstawicielami Urzędu Gminy Hażlach w sprawie Domu Ludowego w Pogwizdowie. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz portal, Gmina chce przejąć budynek MZC za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest duże prawdopodobieństwo, że do transakcji kupna – sprzedaży dojdzie na początku przyszłego roku.

wyświetleń: 305komentarzy: 0

Międzynarodowo przy pasiece

17-10-2017 15:55

W minioną sobotę, 14 października w Miasteczku Pszczelim w Dzięgielowie odbyło się spotkanie pszczelarzy z Polski, Czech i Słowacji. Miłośnicy pszczół podpisali też umowę o współpracy.

wyświetleń: 198komentarzy: 0

Tym, co zginęli w obozach...

17-10-2017 14:25

Zbliża się premiera czwartego tomu serii „Z dziejów gminy Chybie” – czwarta część nosi tytuł „Z dziejów gminy Chybie. Zginęli w niemieckich więzieniach i obozach zagłady.”

wyświetleń: 230komentarzy: 0

Sukces cieszyńskich szachistów

17-10-2017 14:20

Szymon Marczak w grupie chłopców do lat 16 otrzymał srebrny medal na Szachowych Mistrzostwach Śląska Juniorów, które odbyły się w dniach 14 i 15 października 2017 w Łaziskach Górnych.

wyświetleń: 166komentarzy: 0

Skoczów ośrodkiem akademickim

17-10-2017 13:05

W miniony piątek, 13 października w Skoczowie zabrzmiał hymn studencki ''Gaudeamus igitur...''. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 z udziałem władz Uczelni WSB, znamienitych gości i studentów odbyła się w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie. ''To historyczny moment, Skoczów stał się ośrodkiem akademickim'' - tymi słowami JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, dr Andrzej Zduniak oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki.

wyświetleń: 767komentarzy: 2

Tradycyjny chleb - warsztaty dotyczące wypieku chleba

17-10-2017 11:30

W poniedziałek, 16 października na terenie Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji, działającego przy SM Cieszynianka odbyły się warsztaty dla dzieci (i nie tylko), dotyczące pieczenia chleba. W czasie warsztatów można było dowiedzieć się więcej na temat powstania chleba oraz zmiany technik wypieku, a także przybliżony został temat chleba w innych krajach i kulturach.

wyświetleń: 362komentarzy: 0

Zamknięte skrzyżowanie

17-10-2017 10:10

Uwaga kierowcy – w Jaworzu zamknięto skrzyżowanie Średniej i Pagórkowej.

wyświetleń: 1631komentarzy: 0

Policja uzbrojona w sprzęt IT

17-10-2017 09:10

Śląska policja realizuje projekt „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” - nowatorskie w skali kraju rozwiązanie, wykorzystujące technologię informatyczną do usprawnienia pracy policjantów, ale też podniesienia standardu kontaktu obywateli z policją. Wartość tego projektu przekracza 21 milionów złotych.

wyświetleń: 1356komentarzy: 1

Jubileusz sekcji artystycznych Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17-10-2017 07:30

Jak podkreśla prezes Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lucyna Bałandziuk - Istotną rolę w stymulowaniu rozwoju i samorealizacji osób w podeszłym wieku, uczestniczących w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, odgrywają warsztaty artystyczne, stanowiące formę terapii przez sztukę. A w Cieszyńskim UTW sekcje artystyczne działają prężnie od samego początku istnienia organizacji, a więc od dziesięciu lat.

wyświetleń: 344komentarzy: 0

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika dzieci utraconych

16-10-2017 20:05

Wczoraj (15.10) w Dzień Dziecka Utraconego w Gminie Hażlach, a dokładnie na cmentarzu w Brzezówce, został odsłonięty i poświęcony pomnik aniołkowych, czyli nienarodzonych dzieci.

wyświetleń: 3247komentarzy: 4
Kontakt z redkacją .