Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Konie w Górkach – Wójt Brennej odpowiada

Zarzuty wobec Gminy są nieprawdziwe – odpowiada Wójta Gminy Brenna, Jerzy Pilch. Chodzi o sprawę koni ze stadniny w Górkach Wielkich, które odebrano właścicielowi.

O poruszającym losie zwierząt odebranych ostatecznie gospodarzowi z Górek Wielkich pisaliśmy wczoraj – Brudne, zawszone, wychudzone.

Wczoraj też wysłaliśmy do breńskiego urzędu zapytanie – kiedy i jak urzędnicy dowiedzieli się o sprawie koni z Górek Wielkich oraz jakie kroki w tej sprawie podjęli (Zapytanie: [...] przygotowuję artykuł o odebraniu koni z Górek Wielkich właścicielowi stadniny. Proszę o komentarz w tej sprawie - kiedy Gmina dowiedziała się, że w tym miejscu źle się dzieje? Czy i kiedy Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! prosiła urzędników Gminy o interwencję? Jakie działania administracyjne i inne zostały podjęte przez Gminę w tej sprawie?].  

W przesłanym do naszej Redakcji oświadczeniu Wójt Gminy Brenna, Jerzy Pilch głównie wyjaśnia, że zarzuty, które Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Umeściła na stronie zbiórki (https://www.ratujemyzwierzaki.pl/7koni) są nieprawdziwe. To Oświadczenie w całości zamieszczę na końcu artykułu, teraz jednak interesują mnie odpowiedzi na pytania, które zadałam.

Pytanie pierwsze: Kiedy Gmina dowiedziała się, że w tym miejscu źle się dzieje?

Odpowiedź z Oświadczenia: […] Informację o stanie zwierząt w stadninie w Górkach Wielkich Urząd Gminy Brenna otrzymał w dniu 18 marca 2024 r. pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie (dalej PLW) wraz z dokumentacją zdjęciową i weterynaryjną. Jednocześnie poinformowano Wójta Gminy Brenna o zawiadomieniu Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie o podejrzeniu przestępstwa oraz o konieczności czasowego odebrania zwierząt.

Pytanie drugie: Czy i kiedy Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! prosiła urzędników Gminy o interwencję?

Na to pytanie odpowiedź nie padła w Oświadczeniu – wysłałam ponownie zapytanie do Urzędu. Odpowiedział mi Dariusz Jakubiec, Zastępca Wójta Gminy Brenna:

Fundacja nie zwracała się z prośbą do tutejszego Urzędu o interwencję.

Natomiast w dniu 18 marca br. po przekazaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie informacji będącej podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie odebrania zwierząt (art. 7 ust. 1 U.o.z.) , którą złożył osobiście w Urzędzie Gminy Pan Bogusław Kubica, w czasie rozmowy poinformowano pracowników Urzędu o planowanym przez Fundację interwencyjnym odebraniu 7 koni ze stadniny w Górkach Wielkich. W związku ze złożoną informacją do Wójta Gminy Brenna w tej sprawie, Urząd Gminy zwrócił się telefonicznie w tym dniu do Pani Ilony Dąbrowskiej z Fundacji, do której kontakt przekazał Pan Bogusław Kubica (PLW). Urząd przedstawił Pani Dąbrowskiej w czasie rozmowy telefonicznej informację o planowanych czynnościach w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt (wszczęcie postępowania, dowody, uzyskanie zgody gospodarstwa rolnego na przyjęcie zwierząt oraz wydanie decyzji) jednocześnie informując, że Wójt nie może wydać decyzji z dnia na dzień, bez przeprowadzenia postępowania zgodnie z KPA. Poinformowano również Panią Dąbrowską, że w świetle przedłożonych przez PLW dokumentów postępowanie prowadzone będzie w kierunku odbioru zwierząt i przekazania ich do gospodarstwa wskazanego przez Wójta.

Pytanie trzecie: Jakie działania administracyjne i inne zostały podjęte przez Gminę w tej sprawie?

Wójt w Oświadczeniu zauważa, że zawiadomienie od Powiatowego Lekarza Weterynarii było podstawą wszczęcia procedury, z której może gmina skorzystać, a mianowicie umieścić zwierzęta we wskazanym przez wójta gospodarstwie na terenie gminy.

Czytamy w Oświadczeniu: […] W związku z powyższym, następnego dnia tj. 19 marca br. Wójt Gminy Brenna wszczął z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania koni, o czym zawiadomiono właściciela zwierząt, występując jednocześnie do gospodarstwa rolnego, wskazanego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna na 2024 rok (§ 6 ust. 1 załącznika do uchwały nr LXI/496/24 Rady Gminy Brenna z dnia 26 lutego 2024 r.), o wyrażenie zgody (w przypadku takiej konieczności) na umieszczenie w gospodarstwie 7 koni z Górek Wielkich, zgodnie z art. 7 ust. 1b u.o.z. [...]

W wyniku odmowy przedstawionej na piśmie w dniu 21 marca br. przyjęcia 7 koni do gospodarstwa na terenie naszej Gminy ze względu na brak możliwości technicznych i organizacyjnych (zbyt dużej ilości zwierząt i braku miejsca), w dniu 22 marca br. Urząd Gminy poinformował o tym fakcie telefonicznie PLW oraz Policję, jednocześnie wskazując konieczność zastosowania art. 7 ust. 1c, który stanowi: „W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę”. [...]

 

Natasza Gorzołka

 


Oświadczenie Wójta Gminy Brenna

Brenna, dnia 28 marca 2024 r.

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie odebrania koni ze stadniny w Górkach Wielkich

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawianymi w mediach oraz na stronie internetowej:

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/7koni?fbclid=IwAR26tev5AheF6_0SXAxuTiEmf7SFfPm-NPGMl_lyB3MqV9B34Dtl1M6gz4A

w artykule pod tytułem: „Chore, niedożywione, zaniedbane. Walczymy o życie 7 koni. Interwencja pod Cieszynem”,

a stwierdzające m.in., że Gmina nie zajmuje się problemem niewłaściwie traktowanych zwierząt, cytuję:

-„Gmina nie chce widzieć cierpienia zwierząt, więc lekarz weterynarii ma związane ręce”

-„Ile dowodów potrzebują urzędnicy gminy, aby podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie , tego nikt nie wie… W końcu w całej swojej bezradności Powiatowy dzwoni do nas i prosi o pomoc”

-czy też, że Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt -Viva ! czeka „walka z gminą o odbiór administracyjny (zwierząt)”;

wyjaśniamy stan prawny i faktyczny opisanej sytuacji oraz udział służb gminnych w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (zasada praworządności).

Kwestie poruszone we wspomnianym artykule reguluje natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), dalej u.o.z. Zgodnie z art. 34a ust. 1 Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, natomiast ust. 3 tego przepisu stanowi, że organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Rozwiązanie polegające na czasowym odebraniu zwierzęcia jest przedmiotem regulacji art. 7 u.o.z. Zastosowanie tego rodzaju środka w stosunku do właściciela zwierzęcia lub jego opiekuna (czyli osoby sprawującej nadzór nad zwierzęciem lub posługującej się nim) jest dopuszczalne w razie traktowania zwierzęcia w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z., czyli przez zadawanie mu lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, które to zachowania ustawodawca nazywa znęcaniem się nad zwierzętami.

Wedle ustawy o ochronie zwierząt gmina nie jest uprawiona do nadzorowania dobrostanu utrzymywanych zwierząt, a zarzut „Gmina nie chce widzieć cierpienia zwierząt, więc lekarz weterynarii ma związane ręce” jest nieprawdziwy. Zgodnie z w/w ustawą lekarz weterynarii jest zobowiązany przesłać informację o stwierdzeniu znęcania się nad zwierzętami i o konieczności czasowego odebrania zwierząt do urzędu gminy w celu wydania decyzji w tym zakresie. Niezależnie od powyższego, istnieje także możliwość natychmiastowego odebrania zwierząt (bez udziału urzędu gminy) w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu (art.7 ust.3 w/w ustawy).  Natychmiastowego odbioru zwierząt może dokonać jedynie policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W wyniku przeprowadzenia takiej interwencji i odebrania zwierząt instytucja jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie wójta, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt. Decyzja ma charakter następczy i jest wydawana po odbiorze zwierząt przez ustawowo uprawniony podmiot, tj. policja, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji.

Informację o stanie zwierząt w stadninie w Górkach Wielkich Urząd Gminy Brenna otrzymał w dniu 18 marca 2024 r. pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie (dalej PLW) wraz z dokumentacją zdjęciową i weterynaryjną. Jednocześnie poinformowano Wójta Gminy Brenna o zawiadomieniu Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie o podejrzeniu przestępstwa oraz o konieczności czasowego odebrania zwierząt.

Przedmiotowa informacja zgodnie z art. 7 ust. 1a u.o.z., stanowi podstawę wszczęcia postępowania mającego na celu odebranie zwierząt.

  1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:

1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub

2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu, schronisku dla zwierząt, azylowi dla zwierząt lub Centralnemu Azylowi dla Zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz.U. poz. 2375), jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

W związku z powyższym, następnego dnia tj. 19 marca br. Wójt Gminy Brenna wszczął z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania koni, o czym zawiadomiono właściciela zwierząt, występując jednocześnie do gospodarstwa rolnego, wskazanego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna na 2024 rok (§ 6 ust. 1 załącznika do uchwały nr LXI/496/24 Rady Gminy Brenna z dnia 26 lutego 2024 r.), o wyrażenie zgody (w przypadku takiej konieczności) na umieszczenie w gospodarstwie 7 koni z Górek Wielkich, zgodnie z art. 7 ust. 1b u.o.z.

W dniu 20 marca br., po analizie dokumentów przedstawionych przez PLW w Cieszynie, postanowieniem Wójta Gminy Brenna dopuszczono dowód w sprawie w postaci informacji PLW
w Cieszynie wraz z załączoną dokumentacją oraz zawiadomiono właściciela o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, z którego to prawa pełnomocnik strony skorzystał w dniu 25 marca br.

W wyniku odmowy przedstawionej na piśmie w dniu 21 marca br. przyjęcia 7 koni do gospodarstwa na terenie naszej Gminy ze względu na brak możliwości technicznych i organizacyjnych (zbyt dużej ilości zwierząt i braku miejsca), w dniu 22 marca br. Urząd Gminy poinformował o tym fakcie telefonicznie PLW oraz Policję, jednocześnie wskazując konieczność zastosowania art. 7 ust. 1c, który stanowi: „W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę”. Uzyskano jednocześnie informację, że Policja oraz przedstawiciele organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, planują w dniu 25 marca odebranie zwierząt w trybie interwencji (art. 7 ust. 3). Odbiór zwierząt w tym trybie następuje bez uprzedniego zawiadomienia i obecności przedstawicieli urzędu, który są jedynie zawiadomieni o zaistniałej sytuacji po odebraniu zwierząt.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt, urząd gminy nie jest uprawniony do niezwłocznego odebrania zwierząt, a taką możliwość ustawodawca dał wyłącznie funkcjonariuszom policji i organizacjom społecznym, dlatego też odbiór zwierząt nastąpił 25 marca 2024 r. przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, o czym tut. organ został zawiadomiony mailem w dniu 27 marca 2024 r., celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt na skutek przedmiotowej interwencji.

W świetle nieprawdziwych informacji informuję, że tut. organ nie utrudniał postępowania w sprawie odbioru koni, a wszelkie działania były zgodne z literą prawa. Ponadto tut. organ współdziała  z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Policją.

 

Oświadczenie Wójta Gminy Brenna (pdf)

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

10
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2024-03-28 13:19:49
Efob: Wiesniaki nie powinne posiadac zwierzat,bo to juz przekracza wszelkie granice jak oni obchodza sie ze zwierzetami ogolnie ze wszystkimi,to sa "ludzie " bez empiatii .Kontrolowac i karac,karac i jeszcze raz karac,pieniadze przeznaczac na organizacje pomocy dla zwierzat.
2024-03-28 14:58:44
Ponury_Farmer: Efob, z Twojego wpisu wnioskować można, że i u Ciebie jest deficyt empatii, zresztą nie tylko...
2024-03-28 16:36:31
schlesier: Myslym że transport do Włoch rozwiónzoł by sytuacje wielu starych koni, kiere som na siłe howane przez niby miłosników zwierzónt,fundacje kiere liczóm że samym lufym sie nafutrujóm. A kabanosy som taki dobre.
2024-03-28 21:52:09
lolina1987: Schlesier ciekawe jakby smakowały kabanosy z takiego barana jak Ty?!
2024-03-28 22:52:25
MILANELLO: "Efob" mam podobne odczucia Oczywiście nie wszyscy Ale jednak wielu jest nadal prymitywnych gospodarzy
2024-03-29 07:43:54
Marzanna: Gdzieś się doczytałam że ten gospodarz ma 66 lat i nawet padło nazwisko. Uważam że to starsza osoba której obowiązki nad taką ilością zwierząt przerosły. To gospodarstwo było prowadzone z dziada pradziada jak to się mówi było kiedyś wzorowym gospodarstwem w Górkach Wielkich i nie wiem co mogło być przyczyną zaniedbania koni kiedyś tam konie były naprawdę ładne. Trudno mi oceniać co mogło się stać teraz może ten człowiek sam potrzebował pomocy a nikt się nie zainteresował a sam do nikogo nie potrafił się zwrócić. Jak prędko jest skrzywdzić kogoś takimi wpisami nie znając przyczyny i właśnie tych ludzi nazwałbym wieśniakami bez empatii.
2024-03-29 11:03:37
miriam11: Marzenko. To był, je ,normalny (po naszymu) drociorz i złomiorz. Konie piękne to BYŁY ale od innych właścicieli. Kiedyś to i może było wzorcowe gospodarstwo ale od 15 lat to równia pochyła. Wina weterynarii że tak późno reaguje,podobnych "gospodarstw" w okolicy jest więcej.
2024-03-29 17:59:11
AgusiaHut: Śmiem twierdzić, że oskarżenia są nieprawdziwe. Córka jeździła na tych koniach i nigdy nie widziała aby te zwierzęta były brudne, zawszone czy niedożywione. Za każdym razem gdy czekałam na córkę aż skończy jazdę widziałam jak kilka osób zajmuje się końmi. Jest to przykre jak można zniszczyć człowiekowi życie! Ludzie nie wpłacajcie pieniędzy na zrzutkę. Zdjęcia tych koni to jeden wielki Photoshop! Te konie tak nie wyglądały, a byłam tam w zeszłym tygodniu.
2024-03-29 20:45:57
Marx.: Nie śpieszyłbym się z oskarżeniami. Z tego co się orientuję to prawdziwy Polak jest, patriota i chrześcijanin.
2024-03-30 15:51:11
AgusiaHut: Widzę że większość z wypowiadających się osób nie korzystało teraz ze stajni i wiedzę czerpiecie tylko z artykułu. Dziwna tą fundacja...
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: