Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Skoczowianie pytają. Kandydaci odpowiadają

Kandydatów, którzy wzięli udział w skoczowskiej debacie, poprosiliśmy o odpowiedź na Państwa pytania. Napisaliście je na kartkach podczas debaty.

Andrzej Bacza:

- Rozwiązanie problemu kanalizacji: 10x taniej, czyli za około 15-20 milionów złotych, w jakich latach? Ile kosztowałaby dokumentacja? Kto byłby wykonawcą?

a) W latach 2011-2021
b) Ok. 0,5 mln. zł
c) Firmy, które wygrałyby przetargi.

- Czy nadal Panowie Bacza i Mróz podtrzymują negatywna politykę w sprawie skanalizowania gminy?

Oświadczam po raz kolejny: Nigdy nie prowadziłem „negatywnej polityki” w sprawie skanalizowania gminy. Natomiast byłem, jestem i pozostanę zdecydowanie przeciwny rozwiązaniu tego problemu w sposób, który został przyjęty przez odchodzące władze gdyż:
a) Budowa prawie stu przepompowni na terenie naszej gminy, ponadto budowa sieci kanalizacyjnej do wielu odbiorców na odległość prawie stu metrów (a to jest w tym projekcie) jest kompletną bzdurą.
b) Koszt odprowadzanych ścieków spowodowałby wyludnienie gminy (gdyż 99% mieszkańców nie byłoby stać na opłaty za ścieki).
c)Opracowany projekt, który kosztował ponad 1,5 mln. zł. Nie może być wdrożony do realizacji, gdyż jest niezgodny z polskim prawem oraz przepisami Unii Europejskiej. Proszę spojrzeć: Dziennik Ustaw Nr 137 z 29 lipca 2010 Pozycja Nr 922 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Z pow. rozporządzenia wynika, iż za około 200 lat będziemy mieli prawo realizować omawiany projekt.

- Czy nadal uwzględniając ostatnie powodzie preferuje Pan osadniki przydrożne, które zanieczyściły przydomowe studnie?

Pytanie jest dla mnie niezrozumiałe, gdyż nigdy nie wypowiadałem się w sprawie osadników przydrożnych. Natomiast ostatnia powódź może niestety nie być ostatnią. Dlatego jeszcze jako przewodniczący Komisji Prawa minionej kadencji rozpocząłem pracę związane z analizą dotychczasowych spustoszeń, określeniem miejsc największych zagrożeń i zabezpieczeniem mieszkańców na przyszłość. Jednak dotychczasowy w-ce burmistrz miasta uznał, iż sprawa ta nie jest warta rozważań, gdyż zaproszeni na Komisję Rady Naczelnicy Wydziałów otrzymali zakaz brania udziału w pracach tej Komisji, co radni otrzymali na piśmie.

- Czy to prawda, że uniknął Pan służby wojskowej ze względu na problemy psychiczne?

Nigdy nie miałem problemów psychicznych w odróżnieniu od Autora tego pytania.

- Czy złożył pan wniosek o przyznanie Złotego Klucza za wybitną działalność samorządową dla swojej skromnej osoby?

Nigdy nie składałem wniosku o jakiekolwiek laurki dla siebie i nie zamierzam tego czynić w przyszłości. Natomiast bardzo chętnie czyniłem to dla innych, chcąc docenić chociażby w skromny sposób naszych mieszkańców, którzy w jakiejś dziedzinie życia społecznego wyróżniali się swoją działalnością i postawą.

- Czy będzie prowadzona dalsza budowa mieszkań o niższym standardzie?

Mam nadzieję że tak. Natomiast pytanie jest za mało precyzyjne abym mógł rozwinąć temat ( czy Pytającemu chodzi o najdroższe na świecie metalowe kontenery, które wybudowano na Dolnym Borze ?, czy też o nowo wybudowany blok socjalny o wysokich kosztach utrzymania ?)

- Korzystając ze środków Unii Europejskiej czy i na ile rośnie zadłużenie gminy- od kiedy zaczniemy spłatę i z jakim obciążeniem skoczowskich rodzin?

Na to pytanie będę mógł odpowiedzieć precyzyjnie po rozmowie ze skarbnikiem gminy (oczywiście w przypadku jeśli mnie Państwo wybiorą na stanowisko burmistrza). W miesiącu listopadzie br. prognozowane zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło ok. 13 mln. zł. Jest sprawą oczywistą, że spłatę zaciągniętych kredytów, sprzedanych obligacji, czy też innych tzw. „instrumentów finansowych” spłacać będziemy wszyscy za pośrednictwem podatków. Klub Radnych „Mała Ojczyzna” wielokrotnie przeciwstawiał się nieracjonalnej gospodarce finansowej gminy. Pomysły typu „strzelnica” za prawie 2,5 mln zł., klimatyzowana limuzyna do przewozu łopat, projekt kanalizacji 1,5 mln zł., utrzymywanie na siłę MPEC-u, chociaż ciepło z ciepłowni węglowej jest w tym roku tańsze, etc. ...

- Co z amfiteatrem- czy jest szansa budowy na Kaplicówce? (tam jest naturalne miejsce)

Nowe miejsce dla realizacji masowych imprez jest konieczne. Natomiast jeśli chodzi o lokalizację, ta decyzja musi być bardzo gruntownie przeanalizowana w kręgu specjalistów. Nie obejdzie się bez współudziału mieszkańców w sprawie tej decyzji. Ponadto uważam, że realizacja wielu inwestycji winna być konsultowana społecznie. Gdyż do tej pory wszyscy byliśmy zaskakiwani w niejednej sprawie np. drogowych. Zawsze odpowiedź aktualnych władz była jedna i zresztą zgodna z prawdą „...to akceptowały poprzednie władze ...”. Osobiście uważam, że z takim procederem należy natychmiast skończyć. Najpierw szkic koncepcyjny, później konsultacja z mieszkańcami ew. korekty i na koniec zlecenie.

- Co z parkiem rekreacyjnym na stawach - choć na jednym - na Górnym Borze?

Zdecydowanie tak ! Natychmiast. Ale również Łęg należy doprowadzić do takiego stanu, jaki pamiętamy 20 lat temu, wzgórze Kaplicówka – które jest wizytówką miasta, wały nad Wisłą – naturalne plaże.

- Dlaczego robicie boczne uliczki a ulica Mickiewicza jest z wybojami?

Najprościej odpowiadając: „boczne uliczki” są gminne, a ul. Mickiewicza należy do Powiatu. Jednak jest to główna arteria Skoczowa, w minionej kadencji został opracowany projekt techniczny na jej remont. Do tej pory Powiat nie dysponował środkami na tą inwestycję. Mogę tylko obiecać podjęcie energicznej pracy w tym zakresie.

- Kto zlecił i zapłacił za ulicę „vipów” - poboczna ulicy Mickiewicza?

Burmistrz zlecił, zapłacił z budżetu gminy. Stało się to za aprobatą Rady Miejskiej co oczywiste, osobiście głosowałem „za” i to nie z „powodu” opisanego w pytaniu.

- Jak kandydat widzi rozwiązanie infrastruktury drogowej na wsiach?

Na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Budować nowe piękne drogi i prowadzić generalne remonty starych. Ale chodzi oczywiście o pieniądze. Budżet jak wspomniałem został bardzo poważnie zadłużony. W kwestii pozyskiwania środków na infrastrukturę drogową mogę tylko obiecać, że wszelkimi dostępnymi metodami będę się starał o poprawę tego stanu. Nie odpowiem, że dostaniemy dofinansowanie (jak było w przypadku bajki o kanalizacji całej gminy). Mogę zapewnić, że drogi, chodniki, pobocza i parkingi to będzie mój priorytet działania.

- Funkcjonowanie Pomocy Społecznej w Skoczowie

Powyżej zostało zapisane hasło, bądź tytuł opracowania. Do Rady Miejskiej Skoczowa V Kadencji w okresie czterech ostatnich lat wpłynęło zaledwie kilka skarg na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie okazały się bezzasadne. O skargach, (bo tak odczytuję intencję Pytającego), które wpływały do burmistrza wiedzy żadnej nie posiadam. Być może dlatego, że wybrane dokumenty nie docierały w ogóle do wiadomości radnych, chociaż były doń adresowane.

- Co z ochroną środowiska, segregacją śmieci i likwidacją parków?

Rząd zapowiedział od przyszłego roku rozwiązanie „problemu śmieciowego” Ustawowo. Jeśli chodzi o „likwidację parków”, to pytanie jest dla mnie niezrozumiałe, gdyż jestem przekonany o potrzebie ich pielęgnacji i tworzeniu nowych.

- Sposoby rozwiązania bezpiecznego transportu młodzieży na linii Skoczów-Cieszyn, Cieszyn-Skoczów? (przeładowane autobusy, brak nadzoru nad przewoźnikami, brak reakcji ze strony policji)

Należy uruchomić dodatkowe autobusy. Policja nie zajmuje się sprawami „przeładowanych autobusów”. Będąc burmistrzem podejmę natychmiast skuteczne rozmowy z Transkomem o uruchomienie dodatkowych kursów umożliwiających młodzieży bezpieczny i wygodny przejazd do Cieszyna.

Witold Dzierżawski

- „Nieufność” do spółek. Dlaczego? Przecież sam zakładał w 1993 roku spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.

Rynek usług części usług komunalnych, nie jest prawdziwym rynkiem. Obserwujemy to w dostawach prądu, gazu, ciepła, wody czy oczyszczaniu ścieków. Albo brak konkurencji, albo jest ona iluzoryczna. Na początku lat 90 ub wieku wydawało się, że sama forma spółki załatwia lepsze zarządzanie.
Aby mechanizm działał potrzebny jest jednak rynek, a jeżeli go brak z przyczyn obiektywnych, wydaje się że są lepsze rozwiązania zapewniające kontrolę właściciela, jakim jest gmina.

- Co z amfiteatrem- czy jest szansa budowy na Kaplicówce? (tam jest naturalne miejsce)

Podobnie jak w trakcie moich poprzednich kadencji (do 1998 r),uważam, że amfiteatr na Kaplicówce jest możliwy i potrzebny. Swego czasu była koncepcja godząca funkcję religijną i rekreacyjną tego wzgórza. Wiem, że są nowe pomysły.
To są w tej chwili inwestycje drugiego planu, w związku z koniecznością zapewnienia gminie takiej infrastruktury by mogły powstawać nowe miejsca pracy. Ale poszukując środków europejskich także i te projekty trzeba możliwie szybko zrealizować.

- Co z parkiem rekreacyjnym na stawach - choć na jednym - na Górnym Borze?

Nie wymaga tak wielkich nakładów jak amfiteatr i powinien zostać zrealizowany możliwie najrychlej.

- Dlaczego robicie boczne uliczki a ulica Mickiewicza jest z wybojami?

Jako starosta w poprzedniej kadencji przekazałem środki na remont tej ulicy w pierwszym etapie (od Objazdowej do Cieszyńskiej). Dlaczego nie prowadzono prac dalej, nie wiem. Nie jestem radnym gminnym, ani powiatowym, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie jest to jedno z ważniejszych przedsięwzięć w Skoczowie.

- Kto zlecił i zapłacił za ulicę „vipów”- poboczna ulicy Mickiewicza?

To pytanie nie do mnie, nie miałem możliwości zlecenia czegokolwiek w imieniu gminy czy powiatu od czterech lat. O którą uliczkę chodzi ?

- Jak kandydat widzi rozwiązanie infrastruktury drogowej na wsiach?

Kto pamięta stan dróg wiejskich na początku lat 90 wie jak wielki wysiłek włożony został w wykonanie utwardzenia gruntowych nawierzchni. W samych Ochabach na ponad 30 km dróg gminnych nawierzchnię utwardzoną miało tylko 9 km. Ale potrzebna była kontynuacja tego projektu tak by nawierzchnie smołówkowe wyposażać stopniowo w asfalt kładziony maszynowo. Dlaczego zaniechano tego działania nie wiem. Jako burmistrz chcę wrócić do tego programu w porozumieniu z Radami Sołeckimi, które wytypują kolejność prac w każdej z 10 wsi.

- Funkcjonowanie Pomocy Społecznej w Skoczowie

Musi być : życzliwa, profesjonalna i kierować się zaufaniem by i jej można było zaufać. To jest moja najważniejsza zasada programowa dla wszystkich gminnych służb, a pomocy społecznej przede wszystkim.

- Co z ochroną środowiska, segregacją śmieci i likwidacją parków?

Jest nowa ustawa, która zobowiązuje gminy do wprowadzenia opodatkowania za wywóz śmieci. Powinna jednak zostać utrzymana i rozszerzona segregacja. A o parki trzeba dbać i o ile to możliwe rozszerzać ich powierzchnię.
Ochrona środowiska to szeroki temat, związany jest z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, miejsca w tych planach dla obszarów szczególnie chronionych, ale i program utylizacji eternitu, a przede wszystkim kanalizacja obejmująca cały obszar gminy, ale oczywiście nie jako jednorodna sieć lecz system, dostosowanych do gęstości zabudowy, rozwiązań.

- Sposoby rozwiązania bezpiecznego transportu młodzieży na linii Skoczów-Cieszyn, Cieszyn-Skoczów? (przeładowane autobusy, brak nadzoru nad przewoźnikami, brak reakcji ze strony policji)

To temat ważny dla samorządu gminnego i powiatowego. Myślę, że można rozwiązać go całościowo w powiecie. Mam nadzieję, że w obecnej kadencji firmy transportowe konsultują rozkłady jazdy, a policja dba o kontrolę stanu technicznego taboru. Jeśli tak nie jest, trzeba podjąć zdecydowane działania by tak się stało. Konieczna jest tu dobra współpraca Starosty, Burmistrza i Policji.
Myślę że przy dobrej woli wszystkich stron szybko nastąpi poprawa. Młodzież jest pewnym i w pewnym sensie przymusowym klientem firm transportowych. Dlatego nie można jej traktować „per noga”.

Krystian Mróz:

Szanowni Państwo. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie zadane mi pytania, chociaż niektóre są dla mnie niezrozumiałe i raczej domyślam się co zadający miał na myśli.

- Jak chce konkretnie przekonać bezrobotnych aby podjęli pracę? I gdzie ta praca miałaby być?

Bezrobotnych nie trzeba przekonywać do podejmowania pracy. Oni sami tego chcą. Problem w tym, że nie którzy nie mają pomysłu jak się za to zabrać, brak im poszukiwanych kwalifikacji albo po prostu przez całe życie pracowali w jednym miejscu i nagle ta sytuacja się zmieniła. Należy z nimi rozmawiać i przekonywać, że istnieje możliwość przekwalifikowania się. Są dla nich organizowane przez gminę darmowe kursy. Na tych kursach zamierzam się skupić. Mamy już doświadczenie w organizowaniu tego typu przedsięwzięć i przynoszą oczekiwane rezultaty. We współpracy z przedsiębiorcami należy poszerzać atrakcyjność tej oferty i przygotowywać ludzi do poszukiwanych zawodów na lokalnym rynku pracy. Takie partnerstwo pozwoli zaspokoić zarówno oczekiwania pracodawców jak i bezrobotnych.

- Czy nadal Panowie Bacza i Mróz podtrzymują negatywna politykę w sprawie skanalizowania gminy?

Nigdy nie prowadziłem negatywnej polityki w sprawie kanalizowania gminy. Uważam i uważałem, że jest to najlepsze techniczne rozwiązanie i należy do tego powoli dążyć. Nie zgadzałem się tylko ze sposobem informowania mieszkańców co do finansowych skutków podejmowanych decyzji. Moim zdaniem nadal mieszkańcy są wprowadzani w błąd. Nie są informowani należycie. Jeżeli zostanę burmistrzem będę kontynuował budowę kanalizacji w uzasadnionych miejscach, tak aby nie obciążyło to nadmiernie domowych budżetów. Poprzedni burmistrz, Pan Malik, budował średnio 7 km rurociągu rocznie i to jest mój cel na najbliższe lata. Należy też przygotować harmonogram rozbudowy kanalizacji. Do miejsc, w których nie powstanie ona w najbliższych latach powinny dojeżdżać samochody asenizacyjne dofinansowywane przez gminę.

- Czy nadal uwzględniając ostatnie powodzie preferuje Pan osadniki przydrożne, które zanieczyściły przydomowe studnie?

Co to są „przydrożne osadniki”? Chyba chodzi o szamba. Jeżeli są szczelne i spełniają normy to są bezpieczne dla środowiska. Za stan techniczny odpowiedzialny jest właściciel i to on jest winien zanieczyszczeniu studni. Poza tym wylewanie ponad 340tyś metrów sześciennych ścieków przez mieszkańców rocznie do rowów, też pozostawiło swój ślad. Dopóki na sołectwach mamy niewielkie zagęszczenie zabudowań są to najtańsze i jedyne rozwiązania, a sąsiedzi powinni zwracać uwagę sobie nawzajem, jeżeli postępują niewłaściwie. Burmistrz zamiast okłamywać mieszkańców i dawać złudne nadzieje na rychłą kanalizację powinien rozważyć dofinansowanie remontów lub wymianę szamb na szczelne. To też jest mój cel na tą kadencję.

- Proszę wytłumaczyć zdarzenie opisane na OX.pl dotyczące sytuacji w sklepie Savia w Skoczowie z pana udziałem. Dlaczego musiała interweniować policja?

Intencje szczegółowo opisane na portalu OX.pl są nieprawdziwe. Złożyłem już doniesienie do prokuratury. Po ustaleniu personaliów anonimowych komentatorów, osoby odpowiedzialne za pomówienia zostaną postawione przed sądem.

- Co z amfiteatrem - czy jest szansa budowy na Kaplicówce? (tam jest naturalne miejsce) oraz Co z parkiem rekreacyjnym na stawach - choć na jednym - na Górnym Borze?

Na początku tej kadencji przedstawiono radzie koncepcję zagospodarowania wzgórza Kaplicówka. Na terenie byłej cegielni i strzelnicy miał powstać między innymi amfiteatr. Teraz rozbudowuje się tam zakład produkcyjny. Po co była ta koncepcja? Nie wiem. Odnośnie innej lokalizacji mam więcej do powiedzenia. Od czterech lat jako wniosek do budżetu składam prośbę o przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej harcówce oraz stawów na Górnym Borze. Mam wspaniały pomysł na przepiękny teren rekreacyjny i właśnie tam chciałbym usytuować omawiany amfiteatr. Przy byłej harcówce też jest naturalne miejsce. Park pomiędzy Bładnicą i stawami ma wspaniałą naturalną architekturę. Na stawach powstanie kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu pływającego, cała infrastruktura gastronomiczna. Koło wędkarskie powinno uruchomić również możliwość łowienia ryb za opłatą. Będę przekonywał do tej inwestycji zarówno radę miejską, jak również prywatnych inwestorów.

- Dlaczego robicie boczne uliczki a ulica Mickiewicza jest z wybojami?

Nie wiem dlaczego, sam byłem przeciwny. Uważam, że potrzebniejsze było i jest wyremontowanie chodnika na Ustrońskiej i Targowej, i o to zabiegałem. Odnośnie Mickiewicza – jest to ulica należąca do powiatu. Będę zabiegał o remont Mickiewicza, Górny Bór oraz Góreckiej. Są to najgorsze i najczęściej użytkowane ulice w gminie i powinny być remontowane w pierwszej kolejności przez powiat.

- Kto zlecił i zapłacił za ulicę „vipów”- poboczna ulicy Mickiewicza?

Zlecił burmistrz, a zapłacono z budżetu gminy.

- Jak kandydat widzi rozwiązanie infrastruktury drogowej na wsiach?

Utwardzone drogi na wsiach powinny być do każdej posesji. Żyjemy w XXI wieku, a do niektórych miejsc nadal nie dojedzie ani karetka, ani straż pożarna. Najlepiej sprawę znają mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i na nich będę polegał, pomagając w ustalaniu funduszu sołeckiego. Interweniować będę tylko w przypadkach odosobnionych.

- Funkcjonowanie Pomocy Społecznej w Skoczowie

Pomoc społeczna jest jednostką, która pomaga między innymi mieszkańcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ogromny fundusz rozdzielany potrzebującym nie wspiera dostatecznie działań wspomagających wyprowadzanie podopiecznych z kryzysu. Powinniśmy bardziej kontrolować sposób wydawania tych pieniędzy i przekazywać je osobom, które naprawdę tego potrzebują. W innych przypadkach powinniśmy wrócić do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz kierować osoby do prac użyteczności publicznej płacąc za nią, zamiast przekazywać pieniądze.

- Co z ochroną środowiska, segregacją śmieci i likwidacją parków?

O środowisko naturalne należy dbać. Likwidacja azbestu jest wspierana przez gminę. Segregację śmieci prowadzimy na terenie całej gminy, a likwidacją parków chyba nikt się nie zajmuje. W nowym roku na terenie całej Polski będziemy musieli wprowadzić „podatek śmieciowy”. Znikną w ten sposób dzikie wysypiska oraz spalanie śmieci. Pozostanie nam tylko zwalczanie złych nawyków i nieszczelne, czasami celowo, szamba oraz niska emisja. Finansowe wspieranie wymiany źródeł ciepła powinno zostać rozszerzone o bardziej skuteczne metody – kolektory słoneczne i piece na eko-groszek to nie jedyne rozwiązania. Praktyczniejsza w naszej szerokości geograficznej jest na przykład pompa z „odwróconym” cyklem Carnota.

- Sposoby rozwiązania bezpiecznego transportu młodzieży na linii Skoczów-Cieszyn, Cieszyn-Skoczów? (przeładowane autobusy, brak nadzoru nad przewoźnikami, brak reakcji ze strony policji)

To zadanie koordynuje powiat. Rozwiązać można poprzez informowanie i współpracę gminy ze służbami powiatowymi oraz analizowanie okresowych potrzeb mieszkańców i wprowadzanie korekt rozkładów jazdy przewoźników.
Jestem kandydatem na burmistrza miasta, który stawia na partnerstwo publiczno-prywatne. W ten sposób chcę rozwiązać problemy parkingów w centrum miasta, budownictwa mieszkalnego oraz poszerzenia oferty kulturalnej i sportowej, a także promocji. Na wszystkie problemy w gminie patrzyliśmy do tej pory bardzo płytko. Poszukiwaliśmy rozwiązań wśród starych sprawdzonych metod nie zwracając uwagi na nowe możliwości. Inwestycje finansowaliśmy z własnych środków, kredytów i pożyczek bądź dotacji. Te pieniądze się już kończą, a możliwości zaciągania kredytów zbliżają się do niebezpiecznej granicy. Żaden kandydat, poza mną, nie pokazał Państwu innego źródła. Mianowicie przedsiębiorców i stowarzyszeń, które interesują się wspieraniem samorządów w realizacji zadań własnych. Miasto w końcu potrzebuje młodego i świeżego umysłu, który z jednej strony jest otwarty na nowoczesne rozwiązania, a z drugiej słucha doświadczonych specjalistów. Burmistrza, który rozwiązuje problemy z perspektywy niezależnego mieszkańca, nie osoby obciążonej nepotyzmem i kręgiem osób chcących utrzymać prywatne wpływy.

Janina Żagan:

- Dlaczego nowe chodniki przy ulicy Południowej i Słonecznej nie są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich, tzn. do osób niepełnosprawnych?

Nowe chodniki przy ul. Południowej i Słonecznej są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W miejscach wyznaczonych do przechodzenia przez ulicę krawężniki są obniżone. Tak samo jest na wszystkich nowopowstałych lub zmodernizowanych chodnikach.

- Jak pani dba o dobro mieszkańców jak zlikwidowała pani gabinet dentystyczny nad pocztą gdzie te usługi były najtańsze kosztem powiększenia biurokracji w gminie i utworzenia biura?

Po pierwsze nie zlikwidowałam gabinetu, a panie dentystki przeniosły się w inne miejsce, gdzie dalej można skorzystać z tanich usług. Po drugie nie powiększyłam biurokracji w gminie, tylko przeniosłam biura urzędu z pomieszczeń wynajmowanych od osób prywatnych do pomieszczeń będących własnością gminy.

- Co z wodą pitną dla ulic, które zaopatrywały się z własnych, a te studnie zostały skażone? Ulica kolonia nie posiada wodociągów.

Moi poprzednicy zadbali o to, że wszędzie tam, gdzie mieszkańcy chcieli podłączyć się do wodociągów, te zostały tam doprowadzone. Na ul. Kolonia mieszkańcy też będą korzystać z wodociągów. Był projekt, są pieniądze, jest ogłoszony przetarg na realizację.

- Czy zostanie zmniejszony podatek od nieruchomości dla przyłącza dla ciepla jak to zostało zrobione dla przyłączy wody i śmietników?

U nas, tak jak w sąsiednich gminach od lat od budowli związanych z działalnością gospodarczą obowiązuje dwuprocentowy podatek od wartości nieruchomości. Dotyczy to wszystkich przyłączy - kanalizacji, ciepła, wodociągów, a także śmietników.

- Co z amfiteatrem- czy jest szansa budowy na Kaplicówce? (tam jest naturalne miejsce)

Amfiteatr pod Kaplicówką to rzeczywiście dobre miejsce, oczywiście szansa na budowę jest.

- Co z parkiem rekreacyjnym na stawach- choć na jednym- na Górnym Borze?

Teren rekreacyjno-sportowy na Górnym Borze to główne zadanie przyszłej kadencji.

- Dlaczego robicie boczne uliczki a ulica Mickiewicza jest z wybojami?

Remontowane są te ulice które są oprojektowane i na ich remont możemy pozyskać fundusze. Na remont ul. Mickiewicza pieniądze najprawdopodobniej otrzymamy w przyszłym roku.

- Kto zlecił i zapłacił za ulicę „vipów”- poboczna ulicy Mickiewicza?

W Skoczowie żadna ulica nie nosi nazwy Vipów, nie wiem gdzie taka się znajduje. Wszelkie remonty ulic gminnych zleca gmina i finansuje gmina zgodnie z obowiązującym prawem.

- Jak kandydat widzi rozwiązanie infrastruktury drogowej na wsiach?

Remonty i przebudowy istniejących dróg, budowa nowych dróg na terenach budowlanych.

- Funkcjonowanie Pomocy Społecznej w Skoczowie

Szeroki opis funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znajdą państwo na stronie www.ops.skoczow.pl. W Biurze Rady do wglądu jest również aktualne opracowanie tego tematu przygotowane dla skoczowskich radnych.

- Co z ochroną środowiska, segregacją śmieci i likwidacją parków?

Obowiązkiem segregowania śmieci objęci są wszyscy mieszkańcy Skoczowa. Na bieżąco monitorujemy kto podpisał umowę z jaką firmą i jak segreguje śmieci, dzięki specjalnemu programowi komputerowemu. W zakresie ochrony środowiska wykonujemy też wszystkie zadania nałożone na gminę przez ustawodawcę. Prowadzimy również, dzięki dofinansowaniu programy wymiany kotłów, usuwania azbestu czy montowania instalacji solarnych. Wspieramy też inicjatywy związane z ochroną środowiska. Organizujemy zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, przeterminowanych leków - w aptekach zainstalowano konfiskatory. Likwidujemy też dzikie wysypiska. Przymierzamy się również do uporządkowania terenu, stworzenia kolejnych skwerów i zieleńców w okolicy Łęgu i Górnego Boru. Trwa budowa skweru w ramach projektu "Po śladach Jana Sarkandra", który Skoczów realizuje z Ołomuńcem. Skwer stanowić będzie nową drogę na Kaplicówkę.

- Sposoby rozwiązania bezpiecznego transportu młodzieży na linii Skoczów-Cieszyn, Cieszyn-Skoczów? (przeładowane autobusy, brak nadzoru nad przewoźnikami, brak reakcji ze strony policji)

Bezpieczeństwo transportu leży poza kompetencjami gminy, jednak przed rozpoczęciem roku szkolnego organizujemy spotkanie przewoźników z dyrektorami naszych szkół, aby dzieci miały zabezpieczony dojazd.

(opr. łg)

źródło: Ox.pl
dodał: ŁG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: