Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Aktywny Powiat Cieszyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z gminami powiatu cieszyńskiego rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego  pn.: „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej  w obszarze pomocy społecznej”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób  i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest zmniejszanie wykluczenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych oraz przebywających i opuszczających rodzinę zastępczą  i placówki opiekuńczo wychowawcze wśród osób korzystających z pomocy społecznej na terenie powiatu cieszyńskiego.

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, w tym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze (18-25 lat) oraz osoby niepełnosprawne. Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi zamieszkiwać teren powiatu cieszyńskiego, być  w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz  w przypadku osób niepełnosprawnych posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź jego odpowiednik.

W ramach projektu realizowane będą: kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, staże zawodowe, indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik), wizyty studyjne oraz imprezy integracyjne.

Osoby niepełnosprawne oraz młodzież opuszczająca pieczę zastępczą zmagają się z różnego rodzaju problemami  między innymi  w zakresie aktywności zawodowej. Brak pracy paraliżuje aktywność życiową co może skutkować ograniczeniem kontaktów społecznych, brakiem motywacji do działania, a w konsekwencji przyczyniać się do wyuczonej bezradności i uzależnienia od systemu instytucjonalnej pomocy społecznej. Tego rodzaju inicjatywy mogą stanowić szansę na usamodzielnienie i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym osób niepełnosprawnych i opuszczających pieczę zastępczą.


Udział w projekcie jest bezpłatny!

Udział w projekcie nie zapewnia zatrudnienia ale podwyższa kwalifikacje
w każdej dziedzinie życia zawodowego, dzięki czemu łatwiej znaleźć pracę.

Nabór rekrutacyjny do Projektu rozpoczął się w grudniu 2015 r., prowadzony będzie w sposób ciągły i potrwa do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.  Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej
www.pcprcieszyn.ox.pl - zakładka Projekty i w Biurze Projektu w Cieszynie,  ul. Katowicka 1, tel. kom. 698-726-165, 889-528-100, e-mail: l.pala@pcpr.cieszyn.pl.

Biuro Projektu znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Cieszynie, budynek „G”, obok DPS „Betania” czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


(artykuł sponsorowany)

 

źródło: ox.pl
dodał: CR
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: