Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Istebna. Uchwała "anty-LGBT" prawomocnie nieważna

Na ostatniej sesji Rady Gminy Istebna wicewójt Łukasz Małysz wspomniał, że w czerwcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał unieważnienie uchwały dotyczącej "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową".

- Pani zajmująca się obsługą Rady Gminy przesłała mi informację, że we wrześniu wpłynęło doręczenie orzeczenia, z którego wynika, że od 28 czerwca 2022 roku wyrok stwierdzenia nieważności uchwały jest prawomocny - mówił na sesji Małysz.

Rada Gminy Istebna sprzeciwia się "ideologii LGBT"

Radni podjęli wspomnianą uchwałę we wrześniu 2019 roku, by - jak wynika z tekstu - "nie dać narzucić sobie wyolbrzymiałych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT".

Co więcej, nie zgadzali się na "sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach" oraz na "wstęp do szkół gorszycieli zainteresowanych wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia" (agendy ONZ - przyp. red.). Nie chcieli pozwolić także na "wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (niekiedy słusznie zwanej po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach" oraz na "narzucanie nauczycielom czy przedsiębiorcom nieprofesjonalnych kryterów działania np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów". Deklarowali też "wierność tradycjom narodowym i państwowym, pamięć o 1053-leciu Chrztu Polski, 100-leciu odzyskania niepodległości i 29-latach samorządności".

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie Istebnej

Niedługo później, bo w grudniu 2019 roku, ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjną istebniańską uchwałę jako niezgodną z Konstytucją. 

W zaskarżonej uchwale Rada Gminy Istebna kreuje nowe, pozaustawowe zadanie publiczne w postaci "obrony przed ideologią LGBT", a deklarując podjęcie działań w celu jego realizacji, ingeruje w sprawy ogólnokrajowe, a także pozostające z mocy ustawy w zakresie kompetencji innych organów władzy publicznej, a nawet w działalność podmiotów prywatnych. Deklaracja o "ochronie przedsiębiorców przed narzuceniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np. przy doborze pracowników czy kontrahentów", chociaż nie wskazuje na konkretne środki służące realizacji tego założenia, wyraźnie stanowi próbę ingerencji w sprawy o charakterze ogólnokrajowym, takie jak prawo pracy, czy też prawo gospodarcze - podkreślał Adam Bodnar. 

Sąd unieważnia uchwałę, w Istebnej się kłócą

Jego argumentację podzielił w lipcu 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który nieprawomocnie unieważnił uchwałę. Wójt gminy Istebna, Łucja Michałek-Chudecka, zorganizowała akcję zbierania podpisów pod petycją do radnych, by odwołali się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podpisało ją ponad 2 tys. osób, jednak mimo to radni poróżnili się z wójt i nie przychylili się do prośby. W efekcie Michałek-Chudecka, przy pomocy instytutu Ordo Iuris, odwołała się do wyższej instancji. 

Naczelny Sąd Administracyjny wykłada i poucza

Naczelny Sąd Administracyjny, jak pisaliśmy na wstępie, podtrzymał nieważność uchwały. W bardzo obszernym wyroku nie tylko wyłożył wykładnię prawną, ale też odniósł się do kwestii dyskryminacji społeczności homoseksualnej. Poniżej wybrane fragmenty mówiące o tym, że uchwała: 

 • To "akt władczy": 

  "Naczelny Sąd Administracyjny podziela ocenę zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że uchwała Rady Gminy [Istebna - dop. red.] z dnia [2] września 2019 r., nr X/78/2019, w przedmiocie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową, jest aktem władczym. Świadczą o tym fragmenty, w których Rada stwierdza: "nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)"; "zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały wstępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów WHO"; "nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zw. niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach". Trafnie uznał Sąd Wojewódzki, że takie sformułowania świadczą o władczym charakterze aktu, gdyż wyznaczają dyrektywy działania, skierowane do organu wykonawczego oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych. Stanowią wytyczne stosowania prawa, co jest wystarczającą podstawą do uznania uchwały za akt władczy. Należy przy tym zauważyć, że chociaż wykonanie uchwały w całości powierzono wójtowi, to poszczególne dyspozycje w niej wyrażone skierowane są także do innych podmiotów"

 • "nie mieści się w granicach wolności wypowiedzi": 

  "Uchwała Rady Gminy [Istebna - dop. red.] nie mieści się w granicach wolności wypowiedzi organu władzy publicznej - wyznaczonych przez zasadę legalizmu, a w odniesieniu do rady gminy, szczegółowo przez art. 6 u.s.g. Zgodnie z tym przepisem do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W pełni zgodne z powyższym przepisem pozostają też postanowienia EKSL, z których wynika, że społeczności lokalne mają - w zakresie określonym prawem - pełną swobodę działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy. Jednakże takie kwestie jak program nauczania w szkołach, zasady realizacji zadań edukacyjnych, czy zasady działania przedsiębiorców nie mają charakteru lokalnego są bowiem sprawami ogólnokrajowymi. Rada Gminy [Istebna - dop. red.] przekroczyła zatem swoje ustawowe kompetencje, podejmując uchwałę w sprawach wykraczających poza sprawy lokalne, a jednocześnie ingerując w zakres kompetencji innych podmiotów". 

 • Nie może opierać się na twierdzeniu, że "wolność słowa powinna być rozumiana szeroko": 

  "Skarżący kasacyjnie wywodzą, że wolność słowa rady gminy powinna być rozumiana szeroko i przywołuje na poparcie tej tezy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazujące na konieczność ochrony w ramach tej wolności także wypowiedzi kontrowersyjnych i sprzecznych z poglądami większości. Trzeba jednak mieć na uwadze, że istota standardu ochrony wolności wypowiedzi wypracowanego w orzecznictwie ETPCz, skupia się na szczególnej ochronie poglądów mniejszościowych. Zasadniczo organ władzy publicznej powinien powstrzymywać się od ograniczeń wolności słowa jednostek, nawet jeśli uznaje ich wypowiedzi za kontrowersyjne". 

 • Nawiązuje do uchwał innych samorządów opisywanych hasłem "Gmina wolna od LGBT", a ich istotą jest negowanie działań równościowych i antydyskryminacyjnych: 

  "Całościowa analiza powyższego stanowiska, która zbiorczo została opisana hasłem "Gmina [...] wolna od ideologii LGBT", prowadzi do wniosku, że istotą zawartego w deklaracji przekazu jest de facto negowanie podejmowanych w przestrzeni publicznej działań równościowych i antydyskryminacyjnych oraz faktycznej swobody funkcjonowania osób należących do środowiska LGBT, (choćby poprzez uniemożliwienie im przedstawiania swoich postulatów – gdyż te, jak należy mniemać, stanowią "ideologię LGBT" i "homopropagandę").

  Konstytucja w art. 16 ust. 1 przyjmuje, że: "Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.". W ślad za nim art. 1 ust. 1 i ust. 2 u.s.g. stanowi o tym, że "Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.". Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Wspólnota wymaga więzi między jej członkami. Zakłada ich uczestnictwo we wspólnych sprawach, jak również prawo funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Oznacza to także poczucie przynależności do wspólnoty ustanowionej ex lege osób z grona LGBT. Zadeklarowanie w drodze uchwały, że gmina jest strefą wolną od ideologii LGBT jest przejawem ich dyskryminacji z uwagi na preferencje seksualne i tożsamość płciową".

Wyrok zawiera też pewien pouczający komentarz Najwyższego Sądu Administracyjnego: 

"Skrót "LGBT" to akronim, czyli słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, w tym przypadku, posługując się angielskim pierwowzorem; lesbian, gay, bisexual, transgender. Odnosi się zatem do osób o określonej preferencji seksualnej i identyfikacji płciowej. Zasadnie argumentuje Sąd Wojewódzki, że poprzedzenie tego skrótu słowem "ideologia" oznacza, że wszystkie te osoby mają jedną, wspólną ideologię, czyli system uporządkowanych poglądów, idei, pojęć. Nie ma podstaw do tego, by takie założenie przyjąć. Należy przy tym zaznaczyć, że znaczenie zwrotu "ideologia LGBT" nie wynika z tytułu aktu. Zwrot ten nie został też w żaden sposób zdefiniowany w uchwale. Biorąc pod uwagę, że tytuł aktu określa jego przedmiot, a także spełnia funkcję informacyjną, co do zawartej w nim treści oraz stanowi wskazówkę interpretacyjną, trzeba przyjąć, że tytuł zaskarżonej uchwały tych funkcji nie spełnia. Rada posłużyła się w tytule uchwały akronimem "LGBT". Jednakże posłużenie się akronimem w tytule aktu nie jest, z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji, prawidłowe ze względu na funkcję i znaczenia tytułu dla przedmiotu aktu.

Wypełnienie celu uchwały wymaga nadania zwrotowi "ideologia LGBT" konkretnego znaczenia biorąc pod uwagę, że akt ten jest skierowany do konkretnych adresatów. Wykładając gramatycznie ten zwrot, wobec braku jego definicji należy dojść do przekonania, że uchwała odnosi się do ideologii osób o określonej preferencji seksualnej i identyfikacji płciowej tj. lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Sąd Wojewódzki zasadnie zwrócił uwagę, że nawet gdyby przyjąć, iż w uchwale chodzi o "ideologię", to trzeba "mieć na względzie, że ideologia nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym, w oderwaniu od ludzi. Zawsze jest związana z ludźmi, którzy ją głoszą, uznają za własną, kierują się nią w życiu, realizują. Jeśli przyjąć prostą definicję słownikową terminu ideologia, to uzyskamy taki rezultat, że jest to system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi" (zob. Wielki słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Wyd. PWN, 2018 r. dostępny w wersji elektronicznej na https://sjp.pwn.pl).

Rada deklaruje stanowczą zapowiedź podejmowania działań "ochronnych" w stosunku do przedsiębiorców, poprzez zapobieżenie "narzucaniu" im określonych kryteriów przy okazji "doboru pracowników czy kontrahentów". Z uwagi na niejasność powyższego sformułowania oraz brak istniejącego prawnego obowiązku zatrudniania osób o określonej orientacji seksualnej, zdaje się, że powyższe stanowisko należy rozumieć w ten sposób, że gmina będzie sprzeciwiać się brakowi prawnej dopuszczalności dyskryminacji w zatrudnieniu osób o innej orientacji niż heteroseksualna. Niewątpliwie, więc wydźwięk takiej deklaracji jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa oraz zakazem dyskryminacji (art. 32 Konstytucji), a także art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE i art. 14 EKPCz. Ponadto należy zauważyć, że kwestia dyskryminacji jest także przedmiotem regulacji zawartej w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1219, z późn. zm.), która za nierówne traktowanie uznaje także molestowanie, polegające na zaistnieniu niepożądanego zachowania, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery - ze względu na jej cechę prawnie chronioną. W kontekście tej regulacji ustawowej, ocena subiektywnych odczuć osoby, która doświadczyła dyskryminacji jest kluczowa dla stwierdzenia, czy doszło do nierównego traktowania. Podkreślić należy, że z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika, że każda regulacja prawna, dająca organowi władzy publicznej uprawnienie do wkraczania w sferę praw i wolności jednostki musi spełniać wymóg dostatecznej określoności.

Celem działań państwa i władzy publicznej jest dobro wspólne. Zgodnie z art. 1 Konstytucji Rzeczypospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Dobro wspólne jawi się jako wartość podstawowa i pierwotna, która legitymizuje działalność prawodawcy, a także wszelkiej władzy; wywieranie wpływu na zachowanie i życie jednostki także musi być usprawiedliwione nie czym innym jak tylko dobrem wspólnym. Dobro wspólne, jako pochodna koncepcji państwa, oznacza pewien cel, wyznacza granice dopuszczalnej ingerencji w stosunki prawne i społeczne, a także w sferę praw i wolności, jak również normuje obowiązki państwa wobec obywatela (zob. J. Trzciński, Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005, s. 455-459).

Państwo jest wspólnotą wszystkich obywateli Rzeczypospolitej niezależnie od ich narodowości, płci, położenia społecznego, wyznania czy przekonań politycznych. Wszyscy oni muszą posiadać takie same prawa osobiste, polityczne i socjalne oraz takie same obowiązki wobec państwa. Nikt w Rzeczypospolitej nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

Trzeba mieć na uwadze, że Polska jest stroną szeregu umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, w tym EKPCz i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, transponowała również unijne dyrektywy przeciwko dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym ze względu na orientację seksualną. W związku z tym władze publiczne są prawnie zobowiązane do ochrony praw obywateli RP, w szczególności tych należących do różnego rodzaju mniejszości. Konstytucyjna zasada poszanowania wiążącego prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji) zobowiązuje do wypełniania, w dobrej wierze, zobowiązań ciążących na państwie jako podmiocie międzynarodowego porządku prawnego.

Wbrew zarzutom zawartym w skargach kasacyjnych Sąd Wojewódzki prawidłowo uznał, że zaskarżona uchwała ingeruje w godność i życie prywatne tej grupy mieszkańców, którzy identyfikują się jako osoby LGBT. Niezależnie od tego, jakie były intencje radnych, społecznym skutkiem uchwały jest naruszenie godności, czci, dobrego imienia oraz - ściśle związanego z tymi dobrami osobistymi - życia prywatnego określonej grupy mieszkańców gminy. Argumentacja skarżących pozostaje natomiast oderwana od tego jak wartości chronione na gruncie art. 47 Konstytucji oraz art. 8 EKPCz są rozumiane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prawo do prywatności nie bez przyczyny określane jest jako prawo do dóbr osobistych, prawo do kształtowania własnego wizerunku w stosunkach społecznych, jako wolność konstytucyjnie chroniona, co oznacza przede wszystkim swobodę działania jednostek w ramach tej wolności aż do granic ustanowionych w ustawie. Cześć i godność jako wartości właściwe każdemu człowiekowi stanowią jedno z najważniejszych dóbr osobistych człowieka. Obejmują one wszystkie dziedziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego. W kontekście orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oznacza to prawo jednostki do swobodnego i otwartego życia w zgodzie z własną orientacją i tożsamością, na równi z jednostkami prowadzącymi heteroseksualne życie prywatne i rodzinne". 

Nagranie z lutowej sesji Rady Gminy Istebna dostępne jest tutaj.

KR

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

49
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2023-03-04 14:14:11
św. Patryk.: co teraz? całonocna adoracja portretu szarego kurdupla, modlitwy do Ponbóczka żeby Donalda szlag nagły trafił, no i oczywiście wniosek do kucharki kurdupla o stwierdzenie nieważności tego skandalicznego orzeczenia
2023-03-04 14:24:35
koszor: Nic teraz. Dalej trzeba dewiacje nazywać po imieniu.
2023-03-04 14:38:17
św. Patryk.: raciokizm?...
2023-03-04 15:47:19
hanbes: koszor-edukacja nie ma związku z inteligencją, możesz mieć tytuł magistra a i tak będziesz idiotą... Patryk ma całkowitą rację, po co wam to było? Dewiacją jeszcze większą jest tępota, prymitywizm i zacofanie...
2023-03-04 16:11:15
oxjas1: koszorku, skoro piszesz -„Dalej trzeba dewiacje nazywać po imieniu.“ To znaczy, ze w KK sa rowniez „dewianci“, ktorzy celebruja msze swieta ale to ci nie przeszkadza?
2023-03-04 17:03:11
Pogromca pogromców i cwaniaczków: No to coś dla srandkowych zetenów https://fb.watch/j39aRMSRMU/
2023-03-04 17:30:31
krzysztof  mm: z tą Istebną to w ogóle jest dosyć zagadkowa sprawa, bo przecież dla nikogo nie jest tajemnicą że prezes jest gejem
2023-03-04 18:46:14
AntyklerForte+: Jeden z symboli polskiego Kościoła i patriotyzmu, czyli "niezłomny" kard. Adam Sapieha, miał ciekawe upodobania seksualne. Pierwsze informacje znalazł holenderski dziennikarz Ekke Overbeek i opisał je w książce "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział". To opis relacji, które znajdują się w teczce ks. Anatola Boczka, dostępnej w IPN. Duchowny został zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1947 r. Donosił komunistycznym władzom, że hierarcha nakazywał rozbierać się klerykom do naga, dotykał ich w miejscach intymnych oraz bił skórzanym pasem. Po tych seksualnych igraszkach miał im płacić na dwa sposoby — przywilejami lub pieniędzmi. Czy radni z Istebnej wpuściliby do wioski kardynała Sapiehę - nie wiem, ale może który podpowie.
2023-03-04 20:09:22
Anakin324: Miejsce sodomitów i gomorytów jest zarezerwowane na jednej z wysp Pacyfiku. Tam sie mogą zadowalać i "rozmnażać do woli, tzn. przynajmniej do momentu aż dosięgnie ich Boża sprawiedliwość.
2023-03-04 20:46:09
AntyklerForte+: "Docieramy do świadków, do ofiar, do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym" - Marcin Gutowski, jego nowy reportaż z cyklu "Bielmo". Dziś sodomici i gomoryci mieszkają w wypasionych biskupich pałacach i plebaniach w pewnym kraju w środku Europy, zgadnij w którym dzidziuś?
2023-03-04 20:58:34
one: Kard. Sapieha był dużym problemem dla Bieruta więc gdyby kompromaty od ks. Boczka były cokolwiek warte to zostałyby z pewnością użyte. Sam ks. Boczek był w konflikcie z kardynałem bo ten ostatni żądał od niego zerwania z ruchem „księży patriotów” (chcieli uniezależnić KK w Polsce od Rzymu i podporządkować go władzy komunistycznej). Współpraca z ks. Boczkiem została w końcu zerwana przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na jego alkoholizm. Za swoje usługi na rzecz władzy pobierał wysokie wynagrodzenie. Życiorys ks. Boczka, który całkowicie go dyskredytuje jest powszechnie znany badaczom i powoływanie się na tą osobę przez holenderskiego dziennikarza świadczy o sporych lukach w jego dziennikarskim warsztacie. Oczywiście takie historyjki z reguły są podłapywane m.in. przez osoby naiwne jak publikujący tutaj forowicz zamiennie używający pseudonimów AntyklerForte+ / św. Patryk / Pogromca pogromców i cwaniaczków / krzysztof mm.
2023-03-04 21:04:01
one: Oczywiście zamiast "Pogromca pogromców i cwaniaczków" miało być "sierzant niemyty wycior"
2023-03-04 23:54:27
oxjas1: One, jak to sie stalo, ze dopiero w 2017 roku wprowadzono obowiazek powiadamiania prokuratury o przestepstwach pedofilskich w KK ? Wczesniej ich chrzescijanska moralnosc, etyka nie pozwalala na to ? Biskupi w Polsce sa unurzani po uszy albo bezposrednio w aktywnej pedofilii albo w niezwykle aktywnym kryciu pedofili, tuszowaniu ich niecnych uczynkow i zacieraniu sladow ich dzialalnosci poprzez przenoszenie przestepcow do innych parafii.
2023-03-05 01:32:36
Pogromca pogromców i cwaniaczków: One nie wiem o co ci chodzi. Kopiuj wklej.
2023-03-05 09:03:33
AntyklerForte+: jest taka grupa baranków, co nawet kiedy klecha ich własne dzieci gwałci będą go bronić do upadłego - to są Prawdziwi Polacy Patrioci Katolicy, po tym ich poznajemy, w gminie Istebna występują licznie i z odwagą
2023-03-05 10:03:11
AntyklerForte+: W poniedziałek o 20.30 na antenie TVN24 premiera najnowszego reportażu z cyklu "Bielmo". Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły, z czasów, gdy nie był papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle, dotarł do ludzi, którzy osobiście o informowali go przestępstwach popełnianych przez duchownych i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała. Obrzydliwa instytucja, ohydni jej funkcjonariusze.
2023-03-05 10:34:10
"tom": ..wiadome od dawna gdzie ty AntyklerForte pierwszy raz schylałeś się po mydło, nie w Seminarium, tylko na SB;-)
2023-03-05 10:52:05
AntyklerForte+: ta dojna ekipa nie cofnie się przed żadną podłością, jej klakierzy tyle warci co ona sama - onet.pl/informacje/onetwiadomosci/smierc-syna-poslanki-magdaleny-filiks-terlikowski-szok-i-wscieklosc/395mqk5,79cfc278
2023-03-05 11:08:35
"tom": ...i ty myślisz, żeś więcej wart, cytując Onet AntyklerForte. Tyleś wart ile szmata czyszcząca korytarze instytucji służby bezpieczeństwa;-)
2023-03-05 12:08:04
oxjas1: Polanski wykorzystal nieletnia w niejasnych okolicznosciach, zostal za to osadzany, poddal sie karze i zostal napietnowany do konca zycia. Papiez, ktory ma chronic slabszych, wiedzial o krzywdzie nie jednej, ale dziesiatek, setek skrzywdzonych dzieci przez swoich podwladnych, nie zrobil nic a teraz sa tacy, ktorzy by chetnie ukryli niewygodne fakty a ofiary uciszyli. A prawo chroni koscielnych przestepcow mowiac o przedawnieniu. Odrazajace ! Tam samo jak odrazajaca jest obrona tych zboczencow przez takich typow jak tom & co. !!!
2023-03-05 12:28:36
"tom": ... jasperQ cymbale, czym innym jest dociekanie sprawiedliwości a czym innym mieszanie zmarłego do czynów, godnych potępienia. To mierna manipulacja typie spod ciemnej gwiazdy, równa Strefom wolnym od LGBT-QQ;-)
2023-03-05 13:20:52
one: @Pogromca pogromców i cwaniaczków, to była oczywiście pomyłka, skorygowałem pod postem.
2023-03-05 13:34:50
oxjas1: tomciu, nie posluze sie epitetem jak ty, bo nie chce sie ponizyc do twojego poziomu ale chce uzmyslowic, ze prawda cie wyzwoli :)
2023-03-05 13:51:33
"tom": ...JasperQ ,oczywiście ty jesteś samą prawdą i twój level jest wysoki;-)
2023-03-05 15:57:08
oxjas1: tomciu, jak popatrzec na wcielenie zla absolutnego ks. Marcial Maciel Degollado, ulubienca JPII a ktoremu wlos z glowy nie spadl , to nie dziwisz nic...!
2023-03-05 17:37:35
oxjas1: A tymczasem- „ abp Sławoj Głódź został ukarany przez władze Stolicy Apostolskiej za krycie księży, którzy dopuścili się przestępstw pedofilskich Pomimo oficjalnego wyroku Watykanu duchowny gościł na otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej, a teraz koncelebrował mszę świętą w białostockiej parafii”. Nie dosc, ze byl wspolwinny cierpienia dzieci poprzez tuszowanie i ukrywanie przestepcow w sutannie, to otrzymal zakaz udzialu w publicznych nabozenstwach i co i nic. Smieje sie w twarz. Widac takiego pelnego hipokryzji oczekuja wierni. Tylko czekac kiedy kosciol w Polsce oglosi go za zycia swietym meczennikiem a w Istebnej postawia mu pomnik.
2023-03-05 17:46:15
hanbes: tom, i ty jeszcze zabierasz głos?! Czytając twoje bazgroły wniosek jest tylko jeden: jesteś przefarbowany ubek na czarno z domieszką debilizmu pokrewnego Czarnkowi i Suskiemu, w twoich komentarzach żadnych refleksji a jedynie obszczekiwanie każdego kto nie zgadza się z twoimi idolami w moherach. Kreujesz się na inteligenta a jesteś tępy jak każdy pisior. Przez takich jak ty nasz kraj "rozkwita" i jest pośmiewiskiem Europy... Won na Kreml!
2023-03-05 18:16:06
"tom": ...z tym farbowanym lisem ,musi być coś narzeczy hanbes jak 2x2 jest 4 ;-)
2023-03-05 18:40:23
one: @hanbes Sugerowanie, że jak ktoś pisior to won na Kreml przy gigantycznym zaangażowaniu rządu w konflikt na Ukrainie jest dość egzotyczne.
2023-03-05 19:28:07
hanbes: nie ma sensu z wami dyskutować, PRYMITYWY! A co do uwagi one o zaangażowaniu to masz jeszcze okazję odwiedzić Mińsk...
2023-03-05 19:47:13
"tom": ... no!!! nie ma to jak się samemu dowartościować hanbes, zmieniając kierunek priorytetów na zachodni w dodatku Eyropeyski ;-)
2023-03-05 20:49:51
hanbes: Ja nie muszę się dowartościować, to ty to robisz pisząc obleśne komentarze tępa istoto...
2023-03-05 20:58:31
Anthony: one - śmiesznym jesteś, gigantyczne zaangażowanie rządu w wojnę w Ukrainie widać po zakupach ruskiej ropy i gazu - PiS Kaczyńskiego to śmierdzące złodziejstwem popłuczyny po gomulszczyźnie a stąd na Kreml droga krótka
2023-03-05 21:03:00
"tom": ...coś ci się marzy hanbes pisząc o "obleśnych", nie jesteś w moim typie;-)
2023-03-06 01:26:06
hanbes: ależ wiem doskonale tom! Marzy ci się na pewno jakiś ministrant albo kleryk. Czyli nie tylko poglądy ale i zainteresowania te same co czarne pedofile! Lepiej nie mogłeś się przedstawić kaczorowata kanalio...
2023-03-06 06:43:05
one: PiS wyszedł przed szereg i bezsensownie zrezygnował choćby z rosyjskiego węgla co doprowadziło do konieczności importu węgla z nowych lokalizacji (podczas gdy cała Europa importowała przez kilka miesięcy). Tutaj żadna decyzja z politycznego punktu nie jest dobra. Co do gazu - inicjatorem gazoportu był rząd Marcinkiewicza. Również Baltic Pipe został reanimowany przez PiS po tym jak został odrzucony przez rząd Millera. Dzięki tym decyzjom m.in. użytkownik Anthony zawdzięcza dostęp do gazu. Czym innym oczywiście sprzedaż Lotosu do Aramco. Proponuję panować nad emocjami.
2023-03-06 07:17:00
oxjas1: Gdyby Rosja nie przerwala dostaw, dalej lecialaby ruska ropa, bo PiS przedluzyl kontrakt na zakup do 2024, realizujac niebotyczne zyski na taniej ruskiej ropie, sprzedajac paliwo drogo w Polsce. A wiesz ile dzieki wam zarobil Putin? 10 mld euro w tamtym roku. 20 tysiecy dronow z Iranu. Zadowolony jestes one ?
2023-03-06 18:56:56
one: @oxjas1 Dobrą zasadą jest przeczytanie tego co się napisze zanim ostatecznie wyśle się komentarz. Fabryka w Iranie może wyprodukować około 200 dronów miesięcznie. Po drugie wbrew powszechnej opinii Rosja ma bardzo duże rezerwy walutowe, eksport surowców przebiega w innych kierunkach i Rosja zawsze będzie miała pieniądze na zakup broni. Wreszcie - nasze skromne zakupy w Rosji nic nie oznaczają w porównaniu do utrudnień jakie Rosja ma przez nasz hub logistyczny ze sprzętem dla Ukrainy. Oczywiście kupowalibyśmy od Rosji znacznie więcej gdyby nie inicjatywa śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Baltic Pipe (rząd Marcinkiewicza)
2023-03-06 21:00:04
Anthony: aleś się wymądrzył, nawet fabryki dronów w Iranie masz rozpracowane - a może tylko zmieniasz temat, bo o zaangażowaniu rządu w zakupy u ruskich tu mowa i tyle, a powoływanie się na Kaczyńskiego czy Marcinkiewicza w sytuacji gdy Polska jest największym spośród krajów UE klientem Putina to jedynie powielanie tępej propagandy kurwizji
2023-03-06 21:01:31
Anthony: "W 2015 roku Orlen sprowadzał z zagranicy jedynie ropę z Rosji, w 2023 nie sprowadza jej w ogóle. Za sytuację w 2015 roku odpowiada Donald Tusk. Tak sugeruje grafika zaprezentowana przez premiera Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych. W podobny sposób sytuację przedstawia kierownictwo Orlenu: w 2015 Polska sprowadzała w 100 proc. rosyjską ropę, w 2023 roku nie korzystamy z niej wcale. I koncern kierowany przez Daniela Obajtka, i szef rządu przedstawili jednak błędne informacje. "
2023-03-06 21:02:05
Anthony: "Przypomnijmy: w sobotę 25 lutego Rosja zaprzestała dostaw ropy do Polski przez rurociąg "Przyjaźń". Dlatego można przyznać, że część grafik dotycząca bieżącego roku jest prawdziwa. A co z danymi za 2015 rok? W prosty sposób ich prawdziwość można sprawdzić w danych przedstawianych przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Według raportu za 2015 rok rosyjska ropa REBCO rzeczywiście stanowiła ogromną większość surowca przyjętego przez Orlen — wciąż jednak było to mniej niż 100 proc. "Ropa inna niż REBCO stanowiła w strukturze zaopatrzenia PKN ORLEN 5% przywozu, a dla Grupy LOTOS było to prawie 24% dostaw" - czytamy w opracowaniu POPiHN."
2023-03-06 21:02:37
Anthony: "Druga część tego zdania dodaje ważny dla sprawy kontekst. W 2015 roku PKN Orlen i Grupa Lotos funkcjonowały niezależnie od siebie, choć oba przedsiębiorstwa były kontrolowane w większości przez państwowy kapitał. W zeszłym roku sytuacja jednak się zmieniła — Orlen i Lotos po fuzji stanowią jeden podmiot, a jedna trzecia udziałów w gdańskiej rafinerii (wcześniej kontrolowanej przez Lotos) trafiła do jednego z największych światowych graczy na rynku ropy — Saudi Aramco. Morawiecki i Obajtek nie tylko mijają się z prawdą, ale i milczą o rynkowych zmianach, które rzucają inne światło na dane z 2015 roku."
2023-03-06 21:03:16
oxjas1: one, czy od 2015 od kiedy rzadzi PiS byly sankcje narzucone na Rosje, embargo bylo ?? Do 2022 roku Polska sprowadzala ok. 60% ropy naftowej z Rosji, placac za eksport srednio 46,6 mld zlotych rocznie. Przestan powtarzac informacje z paskow tvp rezimowej.
2023-03-06 21:03:43
Anthony: "Sytuację komplikują również dane dotyczące całego rynku — bo na takie powołują się przedstawiciele Orlenu. W 2015 dominował na nim przerób rosyjskiego surowca, jednak nadal daleko tu do stu procent. Według danych POPiHN osiem lat temu rosyjska ropa stanowiła 88 proc. całości materiału zużytego w polskich rafineriach, gdzie w niewielkich ilościach występowała też ropa krajowa, jak również ta sprowadzona z Iraku czy Arabii Saudyjskiej. Trudno zarzucić też Orlenowi, że w 2015 nie próbował wprowadzać różnorodności w kierunkach dostaw, otwierając się na handel z Arabią Saudyjską. Na korzyść danych przedstawionych przez Morawieckiego nie przemawiają też dwa inne fakty. W latach 2010-2012 aktualny premier doradzał w sprawach gospodarczych ówczesnemu prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi. Można się tylko domyślać, czy na trzy lata przed przywołanym 2015 rokiem Morawiecki doradzał Tuskowi jak najszybsze odejście od ropy z Rosji. "
2023-03-06 21:04:34
Anthony: "Rząd wespół z Orlenem zdaje się sugerować, że sam zerwał z importem kremlowskiego surowca. W rzeczywistości to strona rosyjska odcięła nam do niego dostęp. Orlen znacznie ograniczył zakupy na wschodzie, jednak nic nie wskazywało na to, że zupełnie z nich zrezygnuje. W ostatnich miesiącach wygasła umowa z Rosnieftem. Orlen w bieżącym roku wciąż miał jednak dostawać ropę od koncernu Tatnieft — łącznie miało chodzić o 3 mln ton. Płocki gigant nie chciał zerwać tego kontraktu z obawy przed karami umownymi. Jednocześnie nigdy nie usłyszeliśmy, o jak wysokie kary chodzi. Tego rodzaju kontrakty nie są jawne. Rosyjska ropa rurociągiem "Przyjaźń" miała płynąć do Polski do końca przyszłego roku. Jeszcze w piątek na rosyjską ropę przerabianą w rafineriach Orlenu zwracali uwagę aktywiści Greenpeace'u. "Minął już rok od początku wojny, a koncern, na którego czele stoi Daniel Obajtek nadal kupuje krwawą ropę z Rosji. Rząd PiS złamał obietnicę daną Polkom i Polakom, że zaprzestanie importu rosyjskiej ropy do końca 2022 roku. Cały czas słyszymy wymówki w tej sprawie, a przecież już w maju ubiegłego roku wskazaliśmy rządowi, że można wpisać rosyjskie koncerny na listę podmiotów finansujących terroryzm i w ten sposób zerwać te niemoralne kontrakty" - zwracał uwagę Piotr Wójcik, analityk rynku energetycznego w Greenpeace Polska."
2023-03-06 21:04:57
Anthony: "Co więcej, Orlen nie ma problemu z podtrzymywaniem przyjmowania rosyjskiej ropy w Czechach. Polski gigant utrzymuje kontrolę nad czeskim Unipetrolem. Nasi sąsiedzi są uzależnieni od dostaw południową nitką rurociągu "Przyjaźń". Wszystko wskazuje na to, że tamtejsze rafinerie nadal będą mogły korzystać z rosyjskiej ropy. "Czeska agencja informacyjna CTK informuje, że dostawy ropy rosyjskiej przez południową nitkę Ropociągu Przyjaźń do Czech są realizowane bez zmian, pomimo informacji Orlenu o tym, że Rosjanie zatrzymali dostawy przez nitkę północną do Polski" - wskazywał na łamach portalu BiznesAlert Wojciech Jakóbik. - "Operator ropociągów MERO poinformował o dalszych dostawach ropy z Rosji. Orlen zarządza Rafineriami Kralupy i Litvinov poprzez Unipetrol z udziałami większościowymi w tych obiektach"."
2023-03-06 21:07:45
Anthony: i możesz kolego powtarzać wkoło że białe jest czarne a czarne białe, ale najlepiej przed lustrem w łazience, tu nie działa
2023-03-06 21:12:45
Anthony: a o proputinowskich działaniach i bolszewickich poglądach i metodach dzisiejszej władzy już napisano grube tomy i jeszcze wiele się ich napisze, kolego pisolubny
2023-03-06 21:32:40
AntyklerForte+: Niech będzie pochwalony. Wracamy do tematu, gmina Istebna jako twierdza polskiego katolicyzmu. O tym jak Karol Wojtyła a później JP II pedofilów hodował i ochraniał. Trupy wypadają z kościelnych szaf jeden za drugim. ♗♗♗ wiadomosci.onet.pl/kraj/co-jan-pawel-ii-wiedzial-o-pedofilii-nowy-reportaz-tvn24-i-tajne-dokumenty/kz6nkk3
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: