Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (92)

Odwiedziłem w tym tygodniu skoczowską bibliotekę i wypożyczyłem pięć audiobooków, które zostały w ostatnim czasie zakupione. Cztery z nich chciałbym przybliżyć i zaproponować wypożyczenie ich w Państwa bibliotekach, które jeszcze działają.

Pierwsza książka to wydany w 2018 roku biograficzny pamiętnik Sławomira Kopera „Zbrodnie z namiętności”. Zbrodnia z miłością w tle. Uczucia wymagają wyłączności i wzajemności, w innym przypadku każdy związek może zamienić się w piekło. Od miłości jest bowiem całkiem blisko do nienawiści. Wówczas już łatwo o tragedię. Gertruda Komorowska, Maria Wisnowska, Dagny Przybyszewska, Zyta Woronecka, Rita Gorgonowa, Iga Korczyńska, Andrzej Zaucha. Historie najsłynniejszych zbrodni z szaleńczym uczuciem w tle.

Anna Potyra to autorka thrillera, który przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi współczesnego kryminałów. Pod koniec 2020 roku na księgarskich pułkach pojawiły się jej "Potwory". W warszawskim lasku miejskim zostają odnalezione zwłoki kobiety. To wschodząca gwiazda polskiej sceny operowej. Piękna, młoda i utalentowana. I… poliamorystka. Uważała, że można kochać więcej niż jedną osobę, że pozostawanie w związkach otwartych może je wzbogacać. Nie miała wrogów, wszyscy mówią o niej dobrze. A jednak została brutalnie zamordowana… Obraz miejsca zbrodni nie pozostawia wątpliwości. Takiego czynu mogła dokonać jedynie osoba ogarnięta szałem nienawiści. Tylko do kogo była ona skierowana? Do zamordowanej kobiety, dlatego że jej talent był dla kogoś zagrożeniem? Dlatego że była wyznawczynią poliamorii, czy do kobiet w ogóle? Czy odkrycie sekretów życia śpiewaczki pozwoli wyjaśnić tajemnicę jej śmierci? A może w Warszawie zaczęła grasować bestia, dla której zabicie drugiego człowieka nie znaczy nic w obliczu zaspokojeniu chorych popędów?

Początkiem 2020 roku miał natomiast premierę sensacyjno-kryminalny thriller Bartosza SzczygielskiegoKrok trzeci”. Magda ma idealne życie. Przystojnego męża, świetną pracę i piękne mieszkanie, ale za drzwiami sypialni czai się mrok. Niewypowiedziane słowa i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jej idealny świat rozsypuje się niczym domek z kart w ciągu jednej nocy. Ta noc obudziła demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami, które nie przestają boleć, i pytaniami, na które nie zna odpowiedzi... i jest też ona…

Dla młodszej grupy czytelników polecam książkę, która wciągnęła mnie i przesłuchałem ją w ciągu jednego dnia, a o tym, że jest to gatunek „dla dzieci” dowiedziałem się dopiero po jej przeczytaniu. Mówię o książce Anny Czerwińskiej-Rydel "Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce". W czasie lektury tej książki będziecie towarzyszyć Jerzemu Kukuczce w przygodach i wyprawach górskich. Razem z nim będziecie cieszyć się ze zdobywania szczytów i znosić trudne doświadczenia porażki. Staniecie na szczycie każdego z czternastu ośmiotysięczników Korony Himalajów!
Przyjazna narracja oraz barwne ilustracje, w przystępny dla młodego czytelnika sposób, ukazują najlepsze czasy Polskiego Himalaizmu. Książka fascynuje, trzyma w napięciu i uczy najmłodszych jak podążać za własnymi marzeniami nie zważając na przeciwności losu. „Messner wygrał. Wszedł na wszystkie szczyty klasycznymi drogami, nie szukał nowych sposobów i wyjątkowo trudnych miejsc. Wszedł, zaliczył i był pierwszy. Czułem żal. Ale też i ulgę. Przecież ja mam własny cel. Kto mi przeszkodzi w jego realizacji?” – fragment książki.

Pomimo dwucyfrowych temperatur w ciągu dnia na pewno można znaleźć trochę czasu wieczorem i poświęcić go na dobrą lekturę niekoniecznie polecanych przez nas książek. Każda biblioteka ma na pewno wiele ciekawych, interesujących tytułów, które na Państwa czekają.

AK

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

20
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-03-06 13:07:17
donekT: Każdy m prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
2021-03-06 13:07:46
donekT: Artykuł 47 statuuje dwa prawa podmiotowe o odmiennym charakterze, którymi są prawo jednostki do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Poszczególne elementy prawa do prywatności regulują i konkretyzują kolejne przepisy konstytucyjne (art. 48-51, art. 53 ust.7, art 76), które względem art. 47 stanowią lex specialis. Komentowany przepis ma zatem charakter subsydiarny i uzupełniający. Jeśli dana sfera prywatności nie została objęta zakresem normowania innych przepisów konstytucyjnych, to oznacza, że gwarancje jej ochrony wynikają bezpośrednio z art. 47. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:08:07
donekT: Prawo do prywatności podlega ochronie nie tylko w relacjach wertykalnych, ale również horyzontalnych. W tym ostatnim wypadku jednostki zobowiązane są do poszanowania prywatności innych jednostek, a państwo zobowiązane jest do ochrony różnych aspektów prywatności jednostki wymienionych w art. 47 przed zagrożeniami pochodzącymi od innych jednostek. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:08:26
donekT: Szeroko rozumiana sfera prywatności, poddana z mocy art. 47 ochronie prawnej, obejmuje cztery elementy, tj. życie prywatne, życie rodzinne, cześć i dobre imię. Nie jest to wyliczenie ani rozłączne, ani wyczerpujące. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:08:51
donekT: Życie rodzinne obejmuje relacje między członkami rodziny, a zatem małżonkami i osobami pozostającymi względem siebie w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, a także konkubentami i osobami pozostającymi w związku faktycznym i traktowanym przez te osoby jako odpowiednik małżeństwa. Zasadę ochrony rodziny i małżeństwa, z której wynika obowiązek podejmowania przez państwo działań ochronnych o charakterze pozytywnym, o tyle art. 47 ustanawia podmiotowe prawo do ochrony życia rodzinnego, które może być przedmiotem roszczeń jednostki, a jego naruszenie może być dochodzone w trybie skargi konstytucyjnej. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:09:16
donekT: Życie rodzinne jest elementem życia prywatnego i w tym sensie obie sfery życia nie mogą być precyzyjnie rozdzielone na gruncie art. 47. Życie prywatne to sfera życia człowieka, która nie jest objęta jego działalnością publiczną. Ta ostatnia zaś obejmuje nie tylko działalność polityczną, ale również zawodową i społeczną. Życie prywatne obejmuje również tę sferę życia człowieka, która pozostaje poza zakresem życia rodzinnego, a która określana jest mianem sfery życia osobistego. W praktyce precyzyjne rozgraniczenie tych wszystkich sfer życia człowieka nie zawsze jest możliwe. Z pewnością kwestie sporne powinny być rozstrzygane przy zastosowaniu kryterium obiektywnego uznania, że dana forma aktywności człowieka ma charakter prywatny lub publiczny, a nie subiektywnego przekonania tej osoby co do charakteru tej aktywności. Do sfery życia prywatnego należą m.in. informacje o stanie zdrowia, sytuacji majątkowej, oraz działalności zawodowej najbliższych członków rodziny. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:10:00
donekT: Z kolei cześć i dobre imię to przymioty osobiste, które związane są ze sposobem postrzegania człowieka przez inne osoby, jego pozytywnym ocenianiem w wymiarze społecznym. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwraca się uwagę na ich ścisły związek z godnością człowieka. Warto również zauważyć, że ustrojodawca w art. 233 ust. 1 oba te przymioty określa mianem dóbr osobistych, zakazując ich ogranicza na szczególnych zasadach w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:10:32
donekT: Ochronę prawną życia prywatnego i rodzinnego, czci i dobrego imienia gwarantuje art. 47, z którego wynika spoczywający na ustawodawcy obowiązek ustanowienia odpowiednich środków prawnych i procedur służących ochronie tych sfer życia jednostki. Brak regulacji ustawowej o charakterze ochronnym lub jej niepełny charakter uprawniają jednostkę do formułowania roszczeń o ochronę prywatności bezpośrednio na podstawie art. 47. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:10:56
donekT: Drugie prawo objęte zakresem normowania art. 47 w istocie jest wolnością decydowania o sobie i o swoim życiu, której towarzyszy spoczywający na państwie i podmiotach prywatnych obowiązek nienaruszania tej wolności i nieingerencji w sferę przez nią wyznaczoną. Jest to przejaw ogólnej wolności człowieka, wyrażonej w art. 31 ust. 1, i wolności osobistej sensu stricto, wynikającej z art. 41 ust. 1. Prawo do decydowania o swoim życiu osobistym jest więc swoistym prawem do pozostawania w spokoju („a right to be let alone”), o którym pisali L. Brandeis i S. Warren w artykule „The right to provacy” opublikowanym w 1980 r. na łamach „Harvard Law Review”. Prawo do prywatności w aspekcie związanym z wolnością decydowania o sobie jest silnie związane z godnością człowieka. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny: „Zachowanie przez człowieka godności wymaga bowiem poszanowania jego sfery czysto osobistej, gdzie nie jest narażony na konieczność <<bycia z innymi>> czy <<dzielenia się innymi>> swoimi przeżyciami czy doznaniami o intymnym charakterze” (TK – K32/04). // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:11:23
donekT: Rozwinięcie prawa do decydowania o swoim życiu osobistym zawiera art. 51 ust. 1, który przewiduje, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Ten ostatni przepis ustanawia wyjątek od tzw. autonomii informacyjnej jednostki znajdującej swoje umocowanie w treści art. 47, dopuszczając możliwość zobowiązania jednostki przez ustawodawcę do ujawnienia informacji, które jej dotyczą. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:11:47
donekT: Prawo do prywatności nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom na zasadach określonych w art. 31 ust.3. Ograniczenia te w większym stopniu mogą objąć sferę życia prywatnego i rodzinnego osób pełniących funkcje publiczne oraz osób ubiegających się o pełnienie funkcji publicznych, choć już sfera życia intymnego (w znaczeniu szerszym niż potocznie przyjęte) tych osób chroniona jest w takim samym zakresie jak sfera życia intymnego osób niezaangażowanych w działalność publiczną. Kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy ocenie możliwości upublicznienia pewnych informacji dotyczących sfery życia prywatnego i rodzinnego osób pełniących funkcje publiczne i osób ubiegających się o pełnienie tych funkcji, jest kryterium „uzasadnionego zainteresowania”. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, osoby te muszą się godzić z uzasadnionym zainteresowaniem opinii publicznej, wyrażającym się między innymi wolą uzyskania jak najszerszego zakresu informacji o życiu (również prywatnym) tych osób i ich przeszłości. W szczególności przedmiotem takiego zainteresowania może być, a w polskiej rzeczywistości – jest, fakt współpracy z organami bezpieczeństwa państwa (zob. TK – K 24/98). // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 13:12:29
donekT: W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego sformułowano trzy warunki uzasadniające możliwość pozyskania i upublicznienia informacji dotyczących prywatności osób pełniących funkcje publiczne (zob. TK – K 17/5) Po pierwsze, informacje, których natura i charakter mogą naruszać interesy i prawa innych osób, nie mogą wykraczać poza niezbędność określoną potrzebą transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie. Po drugie, muszą to być zawsze informacje mające znaczenia dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących funkcje publiczne. Po trzecie, nie mogą to być informacje – co do swej natury i zakresu – przekreślające sens (istotę) ochrony prawa do życia prywatnego. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-03-06 14:12:21
św. Patryk.: donuś, masz prawo do lekarza POZ a on cię dalej pokieruje
2021-03-06 14:20:13
św. Patryk.: "Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowali o udostępnieniu maseczek obywatelom regionów najbardziej dotkniętych koronawirusem. Jak informuje portal gazetaolsztynska.pl, część maseczek (137 tys. sztuk), która trafiła na Warmię i Mazury jest bezwartościowa, ponieważ za kilka dni mija ich ważność. Informację potwierdziła straż pożarna w Olsztynie."
2021-03-06 14:21:52
tom lem: ... w związku z Tu-leją, gdzie puenta - donekT ;-)
2021-03-06 14:22:03
św. Patryk.: "Podkomisji smoleńskiej nie wierzą już nawet rodziny ofiar katastrofy, którym blisko do PiS. - Czara goryczy się przelała - mówi jedna z takich osób. Inna dodaje: - Zawsze broniłem Antoniego, ale już koniec."
2021-03-06 14:23:51
św. Patryk.: już 5 lat Macierewicz doi podatników... wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26853771,czara-goryczy-sie-przelala-w-podkomisji-smolenskiej-wojna.html#s=BoxMMtTi"
2021-03-06 19:46:31
św. Patryk.: "Jarosław Kaczyński czeka na szczepienie. Przesunęło się coś, ale prezes się zaszczepi. Jarosław chodzi w maseczce, przestrzega obostrzeń, choć prawdę mówiąc on wagi nie przywiązuje do takich przyziemnych spraw, on ciągle myśli o polityce, o Polsce. Przecież już dawno miał mieć także operację wszczepienia endoprotezy w drugiej nodze i do tej pory ona się nie odbyła - powiedział dziennikowi ważny polityk PiS. " === Jarosława polecamy modlitwom radiomaryjnych i innych oszołomów
2021-03-06 19:52:11
św. Patryk.: się dzieje w mafijnym gnieździe... Daniel "Dyzma" Obajtek przeprasza za język i jednocześnie podważa autentyczność nagrań =====> "Sk*****yn. Ten ch*j pi******ny, brudna pała. W****ia mnie to, wiesz, ale co mam zrobić? Ten pie******y Elektroplast wiecznie, k***a, słyszę. Stary buc, który na emeryturze powinien siedzieć po sześćdziesiątce, a drugi już, kur**, koło siedemdziesiątki ma. Ja już tracę, kur**, siły do myślenia. Ja się nie lubię poddawać. Do was pretensji nie mam, bo widzę, że jeździcie, kur**, robicie, co można, no kur** no. Nie damy się, my go i tak weźmiemy. C***a trypla""
2021-03-06 21:03:45
św. Patryk.: "Artur Dziambor z Konfederacji przypomniał wyborcze hasło PiS-u: - Wystarczy nie kraść. - To było tylko takie hasełko. Oni doskonale wiedzieli, że wystarczy się poobsadzać w spółkach skarbu państwa. Nie jest tajemnicą, że każdy klub Prawa i Sprawiedliwości w większej radzie miasta czy sejmiku wojewódzkim to jest tak naprawdę agencja pracy wysokozarobkowej na wysokich stanowiskach spółki skarbu państwa - mówił A. Dziambor.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: