Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

PFRON: pomoc niepełnosprawnym podczas epidemii

Wśród szerokiej grupy osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi są osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, powinna być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia lub mienia.

Istotną rolę w realizacji tego zadania ma spełniać program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, który uruchomił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pomoc finansowa przewidziana w tym programie stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Program podzielony został przez PFRON na moduły. W ramach Modułu III programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Beneficjentami, którzy mogą z niego skorzystać są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Z treści programu zamieszczonego na stronie www.pfron.gov.pl dowiadujemy się, że pomoc finansowa w tym module udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Dofinansowanie tych kosztów zgodnie z modułem III wynosi 500 złotych miesięcznie. Wsparcie przyznawane jest na jedną osobę niepełnosprawną, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych.
Ważną informacją jest, że świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON, uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,  pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizatorem programu w Module III na naszym terenie jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie, które do realizacji programu wyznaczyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu mogą ubiegać się o dofinansowanie przesyłając wniosek o przyznanie świadczenia na adres tutejszego PCPR pod adresem 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 lub składając go elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl)

Wnioski dotyczące programu można pobrać na stronie internetowej cieszyńskiego PCPR oraz na stronie PFRONu.  Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku gdy w imieniu Wnioskodawcy występuje opiekun prawny – kopię dokumentu uprawniającego do reprezentacji Wnioskodawcy. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 10 kwietnia br. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.

AK, mat. Pras.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-04-19 07:26:20
myWspieramy : jedną z nielicznych plusów pandemii jest wzrost dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych: https://mywspieramy.org/porady/dofinansowanie-wynagrodzenia-pfron-2020
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: