Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Zastępca Dyrektora PZDP o Frysztackiej: Frysztacka będzie remontowana

Ul. Frysztacka jest przeznaczona do remontu, na razie trwają prace projektowe, potem trzeba będzie pozyskać środki - podaje Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Magdalena Suchanek - Kowalska w odpowiedzi na nasze ubiegłotygodniowe pytania.

W ubiegły czwartek (14.06.12) pisaliśmy o problemie z ulicą Frysztacką w Cieszynie, a konkretnie z brakiem jej remontu. (O prośbie mieszkańców Marklowic w tej sprawie pisaliśmy: Mieszkańcy drugiej kategorii?)  Dziś przedstawiamy odpowiedzi Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Magdaleny Suchanek - Kowalskiej na nasze pytania wysłane do PZDP tej sprawie.

Czy i kiedy PZPD planuje przystąpić do remontu ul. Frysztackiej?

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ma świadomość znaczenia przedmiotowej inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa układu komunikacyjnego, w związku z czym, zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Frysztackiej w Cieszynie – Marklowice na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, długość ok. 1,2 km” zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012 – 2016 – zgodnie z Uchwałą nr XVI/114/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego. Zadanie planowane jest do wspólnej realizacji z miastem Cieszyn.

W połowie listopada 2011r., w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, zawarta została umowa z Pracownią projektową z Bielska Białej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie, na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, długość ok. 1,2 km”. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30 listopad 2012r. Po zakończeniu prac projektowych konieczne będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a następnie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie dofinansowania do realizacji przedmiotowego zadania.


W jakim zakresie będzie przebiegał remont? Czy jest już konkretna dokumentacja, ekspertyzy, kosztorysy?

Zakres przebudowy drogi – ul. Frysztackiej obejmuje odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna. Odcinek od zakończenia remontu nawierzchni wykonanego w 2010r. do przejazdu kolejowego został wyłączony z uwagi na planowane przez gminę Cieszyn uporządkowanie obrębu skrzyżowania z ul. Chemików.
Opracowywana dokumentacja projektowa będzie obejmowała m.in. następujący zakres rzeczowy: remont nawierzchni jezdni z ewentualną wymianą konstrukcji na odcinkach przełomowych i skoleinowanych o zaniżonej nośności wraz z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR4; niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych w miarę możliwości terenowych, budowę zatok autobusowych w istniejącym pasie drogowym, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na całej długości drogi w granicy istniejącego pasa drogowego; remont/odtworzenie/nawiązanie zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; przebudowę (korektę geometrii) skrzyżowań między innymi z ul. Bukową, Dworcową, Zagrodową, Akacjową i Jodłową oraz ulicą Zadworną, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; przebudowę systemu odwodnienia drogi; remont/przebudowę obiektów inżynierskich lub budowę nowych;  budowę oświetlenia drogowego; oraz inne niezbędne roboty wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych (jak np. zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi w niezbędnym zakresie).
    Ponadto informujemy, że w ramach zleconych opracowań projektowych zobowiązano Projektantów do przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych w celu przedstawienia ogólnych założeń projektu. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w III kwartale br. – na tę okoliczność w terenie zostaną rozwieszone stosowne ogłoszenia, a także informacja dotycząca czasu i miejsca spotkania zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego.  Jednocześnie pragniemy podkreślić, że dla tego typu inwestycji nie ma obowiązku organizowania konsultacji społecznych, jednakże mając świadomość jak istotne jest informowanie lokalnej społeczności o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym, uznaliśmy za słuszne przeprowadzenie takich konsultacji. Mając na uwadze żywe zainteresowanie tematem inwestycji zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w przedmiotowym spotkaniu i wniesienie ewentualnych swoich uwag czy też sugestii podczas spotkania.
W sprawie konieczności uporządkowania wód gruntowych poza pasem drogowym, uprzejmie wyjaśniam, że nie należy to do kompetencji Zarządcy drogi, a także nie wchodzi w zakres zadań powiatu. Za właściwą gospodarkę wodną terenów poza pasem drogowym odpowiadają zarówno właściciele poszczególnych nieruchomości, jak i gmina, której kompetencje w zakresie konieczności zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców uregulowane są przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (art. 7. Ust.1 pkt.1).


Czy możliwa jest szybka realizacja niektórych z próśb mieszkańców zamieszczonych w piśmie (szczególnie punktów 1-5)? Niektóre z nich wydają się nie być ani kosztowne, ani zbyt czasochłonne (np. przesunięcie znaku, zmianę oznaczenia, zmiana oznakowania pionowego i poziomego).

Uprzejmie informuję, że obowiązki zarządcy dróg powiatowych (w tym również ul Frysztackiej) na terenie miasta Cieszyna  na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a Miastem Cieszyn Nr WO.0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna, przejęło Miasto Cieszyn. Corocznie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przekazuje dotację na dany rok budżetowy na zadania przewidziane w porozumieniu tj. m.in. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, utrzymania zieleni przydrożnej, realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu. Ponadto organem zarządzającym ruchem na terenie miasta Cieszyna jest Burmistrz Miasta Cieszyna.
     W związku z powyższym wnioski jakie zostały ujęte w piśmie mieszkańców, dotyczące bieżącego utrzymania dróg, organizacji ruchu, oznakowania drogowego znakami poziomymi i pionowymi, a także stanu nawierzchni ul. Frysztackiej  przekazane zostaną do Urzędu Miasta w Cieszynie.
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że zarządcą nowo wybudowanej drogi powiatowej ul. Ładna – Boczna w Cieszynie jest Zarząd Powiatu w Cieszynie, ponieważ do chwili obecnej trwają negocjacje z Miastem Cieszyn dotyczące zapisów Aneksu do Porozumienia. Ze względu na to, że inwestycja pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – I etap cz. 2 (Połączenie ul. Frysztackiej z ul. Graniczną – ul. Ładna–Boczna)” była realizowana ze środków Unii Europejskiej w okresie do 30.11.2016r. nie może zostać ona poddana znaczącej modyfikacji przez okres 5 lat. W związku z powyższym oraz z uwagi na to, że  projekt budowy drogi nie obejmował oznakowania tablicami kierunkowymi, Powiat Cieszyński wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zgodę na wprowadzenie zmian do projektu, tj. oznakowanie tablicami kierunkowymi. Po uzyskaniu stosownej zgody od Instytucji Zarządzającej z uwagi na fakt, że cały zakres oznakowania musi być wprowadzony jednocześnie na drogach obecnie zarządzanych przez różnych zarządców, poinformujemy MZD w Cieszynie o możliwości wprowadzenia oznakowania w obrębie ul. Ładnej Bocznej, co zostanie wykonane przez PZDP w Cieszynie (w przypadku, gdy do tej pory nie zostanie rozszerzony zakres Porozumienia). Nie ma jednak przeszkód, aby Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wprowadził oznakowanie w obrębie ul. Jabłonnej, Frysztackiej, Hażlaskiej i Motelowej (brak konieczności uzyskania w tym zakresie dodatkowej zgody innych instytucji).


Ile będzie kosztował remont Frysztackiej w zakresie, o którym piszą mieszkańcy?

Na dzień dzisiejszy nie są jaszcze znane koszty dotyczące remontu, o który pytają mieszkańcy - są one ściśle powiązane z przyjmowanymi rozwiązaniami projektowymi i będą możliwe do ustalenia dopiero po zakończeniu trwającego obecnie toku projektowego.

 

NG

źródło: OX.PL
dodał:

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: