Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Zakończenie projektu „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”

Lider projektu Miasto Bielsko-Biała oraz partner Miasto Rajec zakończyli realizację projektu dla organizacji pozarządowych działających na rzecz m.in. promocji dziedzictwa kulturowego, współpracy transgranicznej i promocji pogranicza zarówno po stronie polskiej, pn: „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”.

Zakończył się projekt, który Miasto Bielsko-Biała wspólnie z Miastem Rajec ze Słowacji realizowało dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udało się zrealizować wszystkie założenia projektowe. Zrealizowano 4 szkolenia w tematyce promowania dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu. Powstał filmik przedstawiający najlepsze praktyki w promowaniu dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu, który udostępniony będzie uczestnikom mikroprojektu oraz dystrybuowany będzie wśród organizacji pozarządowych z obszaru pogranicza Polski i Słowacji. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele organizacji z obszaru pogranicza Polski i Słowacji, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach podnieśli swoje kompetencje w zakresie promowania współpracy transgranicznej i mają możliwość zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia potencjału pogranicza. W każdym szkoleniu uczestniczyło od 10 do 13 osób.

W ramach projektu zrealizowano 4 szkolenia w formule online:

  1. Przygotowanie strategii marketingowej działań statutowych w organizacji - 18.10.2022 r.
  2. Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej - 19.10.2022 r.
  3. Narzędzia efektywnego promowania na rzecz działań dziedzictwa kulturowego - 24.10.2022 r.
  4. Promocja dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej – zarządzanie informacjami w kampaniach promocyjnych organizacji - 25.10.2022 r.

Powstał także film przedstawiający organizację pozarządową promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Projekt przyczynił się do podniesienia kompetencji kadry NGO, jednocześnie dostarczając konkretnej wiedzy jak dostosowywać strategie marketingowe w budowaniu wizerunku pogranicza wzmacniając jego potencjał oraz promowanie dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej po obu stronach granicy.

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Więcej o projekcie: https://bielsko-biala.pl/interreg


Ukončenie projektu "Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce regiónu zvyšovaním kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií"

Vedúci projektu Mesto Bielsko-Biała a partnerské mesto Rajec dokončili realizáciu projektu pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti m.in podporu kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráce a propagácie pohraničia na poľskej strane s názvom: "Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce regiónu zvyšovaním kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií".

Projekt, ktorý mesto Bielsko-Biała spolu s mestom Rajec zo Slovenska realizovalo pre zástupcov mimovládnych organizácií, bol ukončený. Podarilo sa nám zrealizovať všetky predpoklady návrhu. 4 uskutočnili sa školenia o podpore kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráci regiónu. Vzniklo video prezentujúce osvedčené postupy pri propagácii kultúrneho dedičstva regiónu a cezhraničnej spolupráce, ktoré bude sprístupnené účastníkom mikroprojektu a distribuované mimovládnym organizáciám z pohraničnej oblasti Poľska a Slovenska. Na školeniach sa zúčastnili zástupcovia organizácií z pohraničnej oblasti Poľska a Slovenska, ktorí si účasťou na školeniach zlepšili svoje kompetencie v podpore cezhraničnej spolupráce a majú možnosť zintenzívniť aktivity na posilnenie potenciálu pohraničia. Na každom školení sa zúčastnilo 10 až 13 ľudí.

 V rámci projektu sa uskutočnili 4 školenia v online receptúre:

  1. Príprava marketingovej stratégie pre štatutárne činnosti v organizácii - 18.10.2022
  2. Propagácia miesta a formovanie imidžu organizácie bojujúcej o kultúrne dedičstvo a cezhraničnú spoluprácu - 19.10.2022
  3. Nástroje na efektívnu propagáciu aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva - 24.10.2022
  4. Propagácia kultúrneho dedičstva a cezhraničná spolupráca – informačný manažment v propagačných kampaniach organizácií - 25.10.2022

Nechýbal ani film, v ktorom sa prezentovala mimovládna organizácia propagujúca kultúrne a prírodné dedičstvo. Projekt prispel k zvýšeniu kompetencií zamestnancov mimovládnych organizácií a zároveň poskytol konkrétne poznatky o tom, ako prispôsobiť marketingové stratégie pri budovaní imidžu pohraničia, posilňovaní jeho potenciálu a podpore kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice.

Mikroprojekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom beskydského euroregiónu.

 https://bielsko-biala.pl/interreg

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: