Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Poradnik PIT-37. Podstawy i formularz w 2021 roku

W nowym roku same nowości - dostępne są już formularze PIT-37 składane od 1 stycznia 2021 roku. Tym razem podatnicy skorzystają z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty na formularzu numer 27 (należy uważać ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmianę wprowadzając kolejny dokument). Czym jest i jak funkcjonuje PIT-37? Jak przygotować się więc do rozliczenia? Z jakich elementów składa się nowy druk?

Podstawa prawna

Niezmiennie podstawą prawną funkcjonowania zeznania PIT-37, jest 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wskazuje od razu termin składania zeznania, gdzie ustawodawca zdecydował, że PIT należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że podatnicy przygotowujący zeznania teraz od 15 lutego 2021 roku, będą rozliczać swój zamknięty rok podatkowy 2020.

Wyciąg z przepisów

Ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych art. 45 ust. 1

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podmioty uprawnione do skorzystania z formularza

PIT-37 jest przeznaczony dla konkretnej grupy podatników. Zgodnie z pouczeniem w najnowszej wersji formularza służyć ma tym, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych w ramach kraju (na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Jego dochód powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, a także być osiągane wyłącznie za pośrednictwem innych podmiotów, obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o ich wysokości (w tym płatników). PIT-37 z zasady dotyczy osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Formularz ma zastosowanie dla osób, które nie są obowiązane doliczać uzyskanych dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych oraz nie odliczają tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Przykłady osób korzystających z PIT-37

Przykładowe tytuły, które najprawdopodobniej będą przypadkami, w których podatnik powinien wypełniać PIT-37 to:

 • osoby pracujące i osiągające wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych;
 • emeryci i renciści pobierający emerytury i renty krajowe, w tym również renty strukturalne oraz renty socjalne, a nawet świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
 • pracujący w ramach umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, pełnienia obowiązków społecznych czy zasiadania w radach nadzorczych, razem zwani grupą osiągającą przychód z działalności wykonywanej osobiście;
 • osoby pobierające zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, a także świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • stypendyści;
 • podmioty uprawnione do pobierania przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • pracujący i pobierający należności z umowy aktywizacyjnej oraz za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym i skazanym.

Samodzielnie czy z małżonkiem?

Deklarację PIT-37 można przygotować na dwa sposoby - indywidualnie lub w trybie łącznego opodatkowania z małżonkiem. Należy pamiętać, że aby skorzystać z tego formularza oboje małżonków musi spełniać wszystkie wymagania do niego. Ci którzy ich nie spełniają, a ma jednak do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, będą z największym prawdopodobieństwem pracować na deklaracji PIT-36. Należy pamiętać, że zasadą jest przygotowanie indywidualnych (samodzielnych) deklaracji podatkowych PIT, a jeżeli zaś podatnicy chcieliby przygotować formularz wspólnie - muszą złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek (w ramach tego samego formularza).

Budowa nowego PIT-37

Deklaracja PIT-37 w 2021 roku składa się z czterech stron. Na początku pojawia się część "wstępna", w której podatnik zapozna się z podstawowymi pouczeniami oraz poda swój identyfikator podatkowy (lub swój i małżonka), oznaczy rok, za który przygotowuje zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wybierze sposób opodatkowania. Następnie, ustawodawca przygotował części i pozycje do wypełnienia. Standardowo nazwane kolejnymi literami alfabetu od "A" do "P" - ilość ta nie uległa zmianie w stosunku do zeszłego roku. Podatnicy nie muszą więc obawiać się dużo dłuższego formularza. Również tak jak poprzednio - druk został opatrzony odpowiednimi pouczeniami, w tym wskazaniem, że zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21);
 • Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U.2020.1427 tj. z dnia 2020.08.21.;
 • Formularz, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, w wersji PIT-37 numer 27;
 • Ministerstwo Finansów, Broszura Informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w 2020 roku).

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: