Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora MCK Integrator w Skoczowie

Burmistrz Miasta Skoczowa, Mirosław Sitko ogłosił konkurs na Dyrektora MCK Integrator.

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza konkurs na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejskie Centrum Kultury ”Integrator” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

 

II. Wymagania niezbędne kwalifikujące do udziału w postępowaniu:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe.

7. Co najmniej 3 letni udokumentowany staż zatrudnienia lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: kultura, agencja artystyczna, obsługa imprez artystycznych, organizacja imprez, marketing, ekonomia, public relations, reklama, działalność dziennikarska, muzyka, edukacja, administracja publiczna.

 

III. Wymagania dodatkowe do oceny kwalifikacji kandydata:

1. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.

2. Znajomość gminy Skoczów i gmin w promieniu do 30 kilometrów od Skoczowa, w szczególności w zakresie oferty kulturalnej i artystycznej.

3. Znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE.

4. Znajomość języka angielskiego lub języka czeskiego.

5. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, obsługi imprez artystycznych, organizacji imprez, marketingu, public relations.

6. Umiejętność wprowadzania twórczej atmosfery pracy, kierowania zespołem, motywowania i inspirowania pracowników.

7. Predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem.

8. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub w prowadzeniu działalności gospodarczej.

9. Preferowane kierunki studiów o profilu artystycznym, reklamowym, public relations, marketingu, dziennikarstwa, pedagogiki, animacji społeczno-kulturalnej, ekonomii.

10. W przypadku studiów o profilu artystycznym, pedagogiki, animacji społeczno-kulturalnej preferowane uzupełniające wykształcenie, kursy lub szkolenia z zakresu marketingu, reklamy, ekonomii, public relations, pozyskiwania środków unijnych lub udokumentowane doświadczenie w pracy w tych obszarach.

11. Propozycja programu rozwoju i funkcjonowania MCK „Integrator” w latach 2016-2020 o której mowa w pkt. IV ust.7.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisany wniosek zawierający zwięzłe uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.

2. Własnoręcznie podpisane CV zawierające w szczególności informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładnym przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru udostępnionego na stronie www.bip.skoczow.pl w zakładce „oferty pracy”.

4. Oświadczenia:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe,
d) o nie karalności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, osiągnięcia (np.: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty).

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia wymaganego w niniejszym postępowaniu (zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu, wypis z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS).

7. Propozycja programu rozwoju i funkcjonowania MCK ”Integrator” w perspektywie 2016-2020 zawierająca również założenia ekonomiczne (maksymalnie 10 znormalizowanych stron A4)

8. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).

 

V. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na dyrektora MCK Integrator w Skoczowie” w terminie do dnia 3 października 2016 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

 

VI. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:
Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności MCK ”Integrator” osobiście w terminie od 1 września 2016 r. do 9 września 2016 r. w dniach i godzinach funkcjonowania punktu Art. Adres (Skoczów, Rynek 18).

 

VII. Tryb pracy komisji konkursowej i informacje dodatkowe:

1. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji – 4 lata.

2. Kandydata na stanowisko wyłoni Komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

3. Postępowanie konkursowe komisja prowadzić będzie trój etapowo:
1) otwarcie kopert i zweryfikowanie kompletności wniosków oraz wymagań niezbędnych,
2) ocena kwalifikacji kandydata w oparciu o przedłożone dokumenty,
3) rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

4. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów określonych jako niezbędne oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne dokumenty. Listy kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu postępowania będą ogłaszane ( wraz z podaniem imion i nazwisk) na stronie www.bip.skoczow.pl w zakładce „oferty pracy” w terminie do dnia 7 października 2016 r.

5. Kandydaci, którzy spełnią wymogi niezbędne i zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania, zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji w dniu 11 października 2016 r. o godzinie wskazanej w ogłoszeniu na stronie www.bip.skoczow.pl w zakładce „oferty pracy”.

6. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie
posiedzenia.

7. Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w ramach której oceni w szczególności:
1) znajomość odpowiednich przepisów,
2) wiedzę kandydata o Skoczowie,
3) prezentację dotychczasowego przebiegu działalności zawodowej, społecznej i twórczej,
4) prezentację propozycji programu funkcjonowania MCK Integrator w latach 2016-2020.

8. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie www.bip.skoczow.pl w zakładce „oferty pracy” do dnia 14 października 2016 r.

9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Burmistrz Miasta Skoczowa może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
Burmistrz

 

Mirosław Sitko

 

Kwestionariusz osobowy (pdf)

 

 

Artykuł sponsorowany

źródło: OX.PL/mat.pras.
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: