Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Krótka sesja w Ustroniu

Ustrońscy rajcy zebrali się na XXX Sesji Rady miejskiej 28 marca. Jako że gro pracy wykonali na komisjach, tam dyskutując nad ostatecznym kształtem planowanych uchwał, sama sesja przebiegła nader sprawnie. Wszystkie przygotowane na sesję uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Kilka z nich może szczególnie zainteresować mieszkańców.

Między innymi ustalono wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Za pierwsze 20 lat od daty pochowania w grobie ziemnym zapłacimy 400 zł za jednomiejscowy, siedemset za dwumiejscowy i 250 za dziecięcy, natomiast w grobie murowanym w postaci grobowca 1000 do 2000 zł. Za pochowanie prochów w grobie urnowym zapłacimy z kolei 400 zł. Prolongaty za dalsze korzystanie z miejsca pochówku na kolejne 20 lat, lecz nie mniej niż 5 lat, wynoszą od 20 zł. Za dorosłego i 12,50 za dziecko za rok za jednomiejscowy grób ziemny i tyleż samo za urnowy. 

Rajcy postanowili także udzielić z budżetu Miasta Ustroń pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wakacyjny Tydzień Zdrowia”. Dotacja celowa na to przedsięwzięcie z środków budżetu na 2013 rok wyniesie 5000 zł.  Powołano także Radę Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego w Ustroniu. Zasiądą w niej: Zygmunt Białas, Alfred Krzywoń, Gustaw Michna, Zbigniew Niemiec, Benedykt Siekierka, Elżbieta Sikora, Lidia Troszok.

Ustalono także zasady udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń. Postanowiono, że wysokość pomocy zależeć będzie od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów pobytu na tzw. "zielonej szkole" bądź innych wyjazdach (np. na koncert do teatru, kina) w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym.

Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych względnie dofinansowania do tych pomocy a także świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za celowe na zasadach ustalonych. W stosunku do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych stypendium może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (koszty zakwaterowania, dojazdy itp.).

Uchwalono także zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta. Z budżetu Miasta Ustroń mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac przy zabytku na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten znajduje się na obszarze Miasta Ustroń. Dotacja na prace przy zabytku może być przeznaczana na sfinansowanie nakładów koniecznych na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku.

Rzecz jasna, jak w całym kraju, najwięcej emocji wzbudził temat opłat za śmieci. W tym temacie, choć przygotowana wcześniej uchwała została zatwierdzona jednogłośnie, nie obyło się bez dyskusji, zapytań i wyjaśnień. A oto treść podjętej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
pełna treść uchwały (format PDF)

W punkcie obrad przewidujących zapytania i omawianie bieżących spraw miasta głos zabrała radna z Nierodzimia Bogusława Rożnowicz. Zaproponowała rozważenie możliwości utworzenie plaży nad Wisłą w Nierodzimiu na wzór tej w centrum Ustronia. Przewodnicząca zarządu Osiedla Nierodzim Halina Kujawa zapytała o kwestię nieszczęsnego skrzyżowania z drogą dwupasmową. Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec wyjaśnił, iż otrzymał informację o rozciągnięciu terminu realizacji przebudowy na 2 lata, przy czym... zacząć swoją część inwestycji ma gmina i powiat, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich... nie ma pieniędzy... - My, zarówno miasto, jak i powiat, jesteśmy przygotowani na zapłacenie swojej części. Wykonawca ma w tym roku zrobić całość prac pokrywanych z naszych, gminnych i powiatowych środków, a w następnym roku część finansowaną przez województwo. Czyli najpierw będzie robione wszystko to, co jest po bokach drogi: odwodnienia, chodniki, przystanki – wyjaśnił Burmistrz.

W dalszej części zwrócono uwagę na przewrócone słupki z łańcuchami, które leżą od miesiąca na skrzyżowaniu ulicy Akacjowej z dwupasmówką.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: ID

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: