Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyn: aktywiści na rynku

Temat wycinki drzew przy linii kolejowej Cieszyn - Goleszów wciąż wzbudza kontrowersje. Fundacja "Lokalsi" opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odnosi się do wypowiedzi starosty Mieczysława Szczurka z wywiadu, jaki ukazał się na naszym portalu 22 lutego.

Przypomnijmy, że starosta mówił między innymi o happeningu, jaki został zorganizowany 12 lutego pod Starostwem Powiatowym oraz na cieszyńskim Rynku. - Proszę ocenić, czy to był protest na miarę Marszu Kobiet, czy była to raczej prywatna wojenka pana Brzeżyckiego. Ja jestem gotów rozmawiać z każdym, kto przedstawia jakieś sensowne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Na ten moment są to tylko roszczenia, żądania niepoparte żadnymi podstawami prawnymi - podkreślał Szczurek.

- Happening zorganizowany przed Starostwem Powiatowym oraz na rynku w dniu 12 lutego 2021 r. był wynikiem współpracy wielu osób i organizacji. Nie jesteśmy ekologami, gdyż ekolodzy to naukowcy. Jesteśmy mieszkańcami, którzy chcą dbać o swoją przestrzeń, o swoje miasto. Happening stanowił wyraz naszej jednomyślności co do konieczności ochrony lokalnej przyrody. Od samego początku jesteśmy zwolennikami odtworzenia i bezpiecznego funkcjonowania linii kolejowej w ramach planowanego odcinka: Cieszyn - Goleszów - czytamy w oświadczeniu cieszyńskich aktywistów.

Pełna treść poniżej:

KR

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

26
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-03-16 11:09:06
Ebenezer: No i jak tam Panie Szczurek??
2021-03-16 11:25:28
marcin97: Psy szczekają, (a) karawana idzie dalej ...:)
2021-03-16 11:41:01
Zenobia55: Na miejscu starosty - nie przejmowałabym się tym oświadczeniem, bo ta grupa protestuje zawsze i wszędzie w Cieszynie. To ich sposób na funkcjonowanie w mediach! W zasadzie nie kojarzę protestu, który nie byłby ich autorstwa. :) Oni już tak mają, muszą... Krzykaczka i hola na Rynek albo na ulice... PS. Czy aby na pewno chodzi o drzewa? A może to tylko pretekst? A może chodzi o wprowadzenie do cieszyńskiego ratusza swojego kandydata na burmistrza? Na mieście chodzą już słuchy, że podobno wielkie aspiracje są.... Jak się im to uda - biedne to miasto. :(
2021-03-16 12:14:39
malpas: Ciekawe co Ci aktywiści zrobili dobrego dla tego miasta? Drzeć mordę to byle głupek potrafi
2021-03-16 13:02:55
b.w.: Rozczulacie się nad drzewkami. Szkoda, że zabijanie nienarodzonych dzieci już tak was nie rusza ! DNO, LEWACKA OBŁUDA, ŻENADA...
2021-03-16 13:15:33
Iwan: A dlaczego te panie nie protestują przeciwko wycince drzew na górze Kotarz w Brennej czy to ponad 20 ha. Pan starosta o tym wie a może nawet popiera. Mało tego pan Król będąc starostą też przyczynił się do tego projektu. Zapytaliście się mieszkańców Brennej czy chcą takiej inwestycji czy też robi się ją wbrew jej woli.,
2021-03-16 13:49:18
iga: Kto nimi dowodzi Wawrzyczko?
2021-03-16 14:14:12
tom lem: ... iga: nie Wa, tylko Wo - nie ko, tylko ka ;-)
2021-03-16 16:05:39
ekolog: Typowy przykład humanizacji flory. Wieloletnie zaniedbania ze strony administratora linii kolejowej to już inna sprawa. A te ujęte na fotografii pnie skąd pochodzą? Pora i aura sprzyja zalesieniom i dokonywaniu nasadzeń. Może pora wymienić transparenty na szpadle i ruszyć w teren?
2021-03-16 16:17:43
Gif: Covid porąbał
2021-03-16 17:24:11
donekT: Art. 86 Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.
2021-03-16 17:24:35
donekT: Ochrona środowiska jest podstawowym zadaniem Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 5 Konstytucji) oraz obowiązkiem władz publicznych (zob. art. 74 ust. 2). Te ostatnie powinny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom. Oraz wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Każdemu przysługuje prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska 9art. 74 ust. 3), ale jednocześnie każdy musi się liczyć z tym, że możliwość korzystania z jego konstytucyjnych praw i wolności może zostać ograniczona wówczas, gdy będzie tego wymagać ochrona środowiska (art. 31 ust. 3). Konstytucja nie statuuje prawa do korzystania ze środowiska czy prawa do życia w czystym środowisku, choć szeroko rozumiane prawo do czystego środowiska jest uznawane za jedno z tzw. praw trzeciej generacji. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:25:02
donekT: Obowiązek dbałości o stan środowiska spoczywa zarówno na podmiotach prywatnych, jak i na organach władzy publicznej. Inne są jednak podstawy prawne tego obowiązku. O ile obowiązek spoczywający na podmiotach prywatnych może być wywodzony z art. 86 Konstytucji, o tyle analogiczny obowiązek spoczywający na organach władzy publicznej wynika z art. 5 i art. 74 ust. 2 Konstytucji. Organy władzy publicznej nie są bowiem podmiotami konstytucyjnych praw i wolności, a co za tym idzie, również konstytucyjnych obowiązków. Należy dodać, że adresatem obowiązku z art. 86 są zarówno osoby fizyczne (obywatele, cudzoziemcy, bezpaństwowcy), jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile tylko podmioty te pozostają pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:25:28
donekT: Ustrojodawca nie definiuje pojęcia środowiska, które występuje w kilku miejscach ustawy zasadniczej. Można byłoby jednak przyjąć, że środowisko oznacza warunki przyrodnicze życia człowieka i obejmuje takie elementy, jak powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz organizmy żywe, a także relacje zachodzące między tymi elementami. Stan środowiska determinuje jakość życia człowieka, stąd dbałość o stan środowiska jest obowiązkiem realizowanym przez każdego również we własnym interesie. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:26:15
donekT: Obowiązek, o którym mowa w art. 86 Konstytucji, stanowi jeden z komponentów szerzej rozumianego obowiązku ochrony środowiska. Dbałość o stan środowiska jest formą jego ochrony, przy czym ogranicza się głównie do działań o charakterze zachowawczym, tj. niepogarszaniu stanu środowiska, utrzymania istniejącego status quo. Obowiązek ten nie obejmuje konieczności poprawy stanu środowiska, jego udoskonalenia. Obywatele nie mają więc obowiązku podejmowania jakichś zorganizowanych czy kosztownych działań służących ochronie środowiska. Jeżeli jednak zdecydują się podjąć działania „ na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”, to władze publiczne zobowiązane są udzielić im wsparcia (art. 74 ust. 4). Co więcej, władze publiczne w świetle art. 5 i art. 74 Konstytucji same mają obowiązek podejmowania działań ochronnych w najszerszym możliwym tego słowa znaczeniu. Ochrona ta obejmuje zatem nie tylko zachowanie równowagi przyrodniczej, ale również jej przywracanie wówczas, gdy zostanie ona zaburzona. Przykładem działań ochronnych w pozytywnym znaczeniu są podejmowane przez władze centralne i lokalne różnego rodzaju inicjatywy służące walce ze smogiem. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:26:42
donekT: Treść obowiązku dbałości o stan środowiska wymaga dookreślenia w ustawie, bowiem dopiero wówczas można mówić o odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku, a zatem za spowodowane przez jednostkę pogorszenie stanu środowiska. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:27:04
donekT: Obowiązek dbałości o stan środowiska ma wymiar nie tylko prawny, ale również etyczny. Oznacza zatem, że jednostka powinna „zachować odpowiednią postawę proekologiczną w postaci działania na rzecz utrzymania istniejącego stanu rzeczy w środowisku, jak i niepodejmowanie działań szkodzących środowisku” (LG II, t. II, s. 1002). Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:27:33
donekT: Naruszenie obowiązku dbałości o stan środowiska skutkujące jego pogorszeniem rodzi odpowiedzialność prawną sprawcy tego czynu. Artykuł 86 Konstytucji nie przesądza jednak rodzaju tej odpowiedzialności, nie rozstrzyga też, czy powinna ona mieć charakter administracyjny, cywilny, czy karny. Kwestia ta pozostawiona jest do decyzji ustawodawcy. Ten ostatni problem odpowiedzialności za pogorszenie stanu środowiska uregulował w różnych aktach prawnych, w szczególności zaś w Prawie ochrony środowiska, Kodeksie cywilnym oraz kodeksie karnym. W ustawach tych znajdują się instrumenty egzekwowania wszystkich trzech wskazanych wyżej rodzajów odpowiedzialności prawnej. Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:28:07
donekT: Środowisko, o którym mowa w art. 5, należy rozumieć szeroko. W jego zakres wchodzą wszelkie elementy środowiska naturalnego. Istotne znaczenie dla wykładni art. 5 Konstytucji ma konieczność kierowania się w ochronie środowiska zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta została wyrażona w wielu dokumentach międzynarodowych, dlatego też sposób jej rozumienia i konsekwencje obowiązywania w polskim systemie prawa powinny być spójne z tymi dokumentami. Oznacza ona przede wszystkim, że ingerencja w środowisko powinna być jak najmniejsza, a korzyści społeczne płynące z tej ingerencji powinny przeważać nad szkodami. Zasada zrównoważonego rozwoju wykracza poza kwestie ściśle związane z ochroną środowiska. Mieści się w niej też m.in. rozwój infrastruktury, budowa więzi społecznych czy kształtowanie ładu przestrzennego (MS, T. I, s. 289 i 290). Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:28:08
donekT: Środowisko, o którym mowa w art. 5, należy rozumieć szeroko. W jego zakres wchodzą wszelkie elementy środowiska naturalnego. Istotne znaczenie dla wykładni art. 5 Konstytucji ma konieczność kierowania się w ochronie środowiska zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta została wyrażona w wielu dokumentach międzynarodowych, dlatego też sposób jej rozumienia i konsekwencje obowiązywania w polskim systemie prawa powinny być spójne z tymi dokumentami. Oznacza ona przede wszystkim, że ingerencja w środowisko powinna być jak najmniejsza, a korzyści społeczne płynące z tej ingerencji powinny przeważać nad szkodami. Zasada zrównoważonego rozwoju wykracza poza kwestie ściśle związane z ochroną środowiska. Mieści się w niej też m.in. rozwój infrastruktury, budowa więzi społecznych czy kształtowanie ładu przestrzennego (MS, T. I, s. 289 i 290). Cytat za Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019 r.
2021-03-16 17:48:15
politykier: Zenobia55, Podzielam Twoją opinię...
2021-03-16 19:43:17
Mach: Walka o zachowanie każdego drzewa , które nie stanowi zagrożenia jest godna pochwały i wymaga naszego wsparcia. Proponuję 'Lokalsą" by wymusili na staroście i lokalnych władzach samorządowych o wskazanie terenów gdzie można by dokonywać nowych na sadzeń drzew. Chętnie pomogę sprzętem i własną pracą.
2021-03-16 20:18:18
donekT: Mach, W punkt. Idealna propozycja kompromisu.
2021-03-16 20:45:24
nobody66: Celownik - komu? czemu? LOKALSOM.
2021-03-17 12:29:50
św. Patryk.: Drachenblut - czy mi się wydaje czy też faktycznie skasowano twój post wychwalający starostę?...
2021-03-17 14:39:45
wojtek77: Mach, brawo trzeba w całą tą sprawę zaangażować burmistrzów sekretarzy i tym podobnych decydentów
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: