Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Zmiany we władzach cieszyńskiego Oddziału PTTK

Ostatnia kadencja władz Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie trwała wyjątkowo długo. Nie jak przewiduje statut organizacji cztery lata, a sześć. Spowodowane to było pandemicznymi ograniczeniami w 2020 i 2021 roku, które nie pozwalały zwołać zjazdu, podczas którego przeprowadzane są wybory. Ten zorganizowano 25 czerwca w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza.

W trakcie Zjazdu wręczono szereg odznaczeń osobom zasłużonym dla turystyki Śląska Cieszyńskiego, przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej działalności Oddziału, udzielono absolutorium poszczególnym członkom władz Oddziału i przedstawiono plany działania na najbliższe lata.

Wybrano również nowe władze Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Funkcję Prezesa Oddziału objął Zbigniew Huczała, a Wiceprezesów: Zbigniewa Pawlik oraz Jan Pollok. Sekretarzem Oddziału został Andrzej Kowol, skarbnikiem Genowefa Zając, a członkami zarządu: Bogusław Bujok, Maria Czyż, Maciej Dembiniok, Irena Greń, Jan Machała, Urszula Nowak, Jarosław Rezmer i Zenon Sobczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tomasz Tomica jako prezes, Henryk Więzik jako wiceprezes, Waldemar Lipsa jako sekretarz i Jerzy Niemczyk i Kazimiera Tyczkowska jako członkowie. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województa Śląskiego wybrani zostali: Bogusław Bujok, Krzysztof Greń, Zbigniew Huczała, Andrzej Kowol, Jan Machała, Zbigniew Pawlik i Jan Pollok.

- Omawiana kadencja władz Oddziału, jak i w całym Towarzystwie trwała wyjątkowo długo. Spowodowane to było sytuacją epidemiologiczną w kraju,a wprowadzone obostrzenia w latach 2020 i 2021 w znaczący sposób utrudniły lub wręcz uniemożliwiły realizację wytyczonych zadań , w tym przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w przewidzianym terminie. Zmieniły się również uregulowania prawne dotyczące działalności naszego Towarzystwa. W 2016r. weszła w życie Ustawa o Stowarzyszeniach, która w sensie prawnym zrównała PTTK z komercyjnymi podmiotami gospodarczymi organizującymi turystykę. Jest to oczywiście poważny problem dla Oddziałów, które - jak nasz - nie prowadzą działalności gospodarczej. Mocno utrudnia realizację zadań do jakich Towarzystwo zostało powołane. Ustawa wymusiła również dostosowanie Statutu PTTK do jej brzmienia, co zostało zrealizowane na Nadzwyczajnym Zjeździe PTTK w dniu 07 kwietnia 2018r. Oddziały PTTK zostały wówczas zobligowane do dostosowania podstaw prawnych swojego działania do Statutu PTTK, co z przyczyn od nas niezależnych nastąpi dopiero na dzisiejszym zjeździe – mówił Zbigniew Pawlik, ustępujący prezes Oddziału w swym sprawozdaniu.

Pawlik omówił oczywiście nie tylko problemy, ale także i sukcesy cieszyńskiego PTTK. A do tych należy zaliczyć wzrost ilości członków i szereg zrealizowanych działań statutowych PTTK, jakimi jest organizacja turystyki, w tym praca z młodzieżą czy znakowanie szlaków. - W omawianym okresie mimo dramatycznie trudnej sytuacji w PTTK w naszym Oddziale należy odnotować stabilny stan bazy członkowskiej, a nawet jej lekki wzrost. W roku 2017 było nas 723, a na koniec roku 2021 781. Pomimo, że sporo członków opuściło nasze szeregi, zanotowaliśmy znaczący wzrost nowych członków, dla których oferta PTTK stanowi ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu. Należy zauważyć, że liczebność naszego Oddziału przekracza bazę członkowską w Oddziałach PTTK w dużo większych aglomeracjach miejskich, jak np. Tychy czy czy Bytom. Na ten wynik wpłynęło zapewne pozytywne postrzeganie PTTK jako organizacji propagującej i promującej wielorakie formy aktywnego wypoczynku. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt oferowanego przez PTTK dodatkowego ubezpieczenia NW, i to nie tylko na wycieczkach organizowanych w ramach swojego działania – mówił Pawlik.

Członkowie Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zrzeszeni są w Kołach. W roku ubiegłym liczba tych kół wzrosła do 10. Do Oddziału wstąpiło bowiem SKKT (Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne) im. Józefa Kreta działające przy SP Ustroń-Nierodzim. Obecnie w ramach Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie funkcjonują więc dwa szkolne koła. - Co wobec zmieniających się upodobań młodych ludzi i ogólnej niechęci do stowarzyszania się, jest dobrą wiadomością. Tą mniej dobrą jest, że młodzież szkolna i tak to zaledwie ok. 10% ogółu członków Oddziału. I poprawa tego wskaźnika powinna leżeć w centrum zainteresowania przyszłych władz Oddziału – stwierdził Pawlik.


Warto wspomnieć, że w omawianym okresie czasu część Kół i klubów działających w ramach Oddziału obchodziła znaczące jubileusze swojej działalności. Listę tą otwiera Koło Miejskie nr 2 ze Skoczowa, któremu w 2020 r. stuknęło 90 lat i jest najstarszym Kołem Miejskim w Polsce. W 2017 roku z kolei piękny jubileusz 50-lecia celebrowało Koło nr 30 „Twardziele”. Kluby „Sternik” i „Ondraszek” w roku 2021 mogły się poszczycić bogatą, bo liczącą 55 lat działalności historią. Również w tym roku Koło nr 7 „Cieplaczki” obchodziło 25-lecie istnienia. W omawianym okresie 10-lecie obchodził też Klub Górski „Człapoki”, jako kontynuator sekcji Turystyki Górskiej Koła PTTK nr 3 powstałej 35 lat wcześniej, a Koło nr 19 „Ślimoki” zaliczyły pierwsze 15 lat swojej działalności. Natomiast rok bieżący zaznaczył się uroczystymi obchodami 10-lecia Klubu Fotograficznego „START” (pisaliśmy Trzydniowe święto fotografii na Ziemi Cieszyńskiej.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną PTTK członkowie przynależą wyłącznie do jednego Koła, jednak swoje zainteresowania realizują w wielu komisjach i klubach. W Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie działa siedem komisji, a w roku 2018 powstała kolejna, Komisja Historii i Tradycji. Jej zadaniem jest dokumentowanie bogatej historii cieszyńskiego Oddziału. Działa również pięć specjalistycznych klubów ukierunkowanych na działalność, w wybranym wąskim sektorze zainteresowań turystycznych. - Na naszym, bądź co bądź podgórskim terenie działanie klubów ukierunkowanych na eksplorację gór jest dość oczywiste i naturalne. Jednakże z powodu ukształtowania naszego regionu bogatego w ostre podjazdy i strome zjazdy funkcjonowanie klubu turystyki kolarskiej „Ondraszek” jawi się już jako dość nietypowe, natomiast swego rodzaju ewenementem jest istnienie Klubu Żeglarskiego „Sternik” , choćby z powodu braku odpowiedniego akwenu w pobliżu – zauważył Pawlik.

I podkreślił, że wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału wykazują się prężna działalnością. W okresie sprawozdawczym zrealizowały łącznie 1777 wydarzeń turystycznych dla 43.622 uczestników. - Odnosząc to do liczebności naszego miasta można powiedzieć, że nasz Oddział PTTK w tym okresie wyekspediował na wycieczkę cały Cieszyn wraz z przyległymi miejscowościami. Nasz Oddział PTTK jest nie tylko animatorem turystyki i krajoznawstwa w regionie, lecz zajmuje się również utrzymywaniem szlaków turystycznych oraz spacerowych. Na koniec roku 2021 było to 202,5 km szlaków górskich, 135,5 km ścieżek spacerowych oraz 4 km pieszych szlaków dydaktycznych, co łącznie daje niebagatelną ilość 342 km szlaków znakowanych – wyliczył Pawlik. Na koniec dodał, że oczywistym jest, że działalność Oddziału jest działalnością kół, klubów i komisji, a ta z kolei opiera się na aktywności kadry programowej. - W roku 2017 kadrę turystyczną oddziału stanowiło 165 działaczy, a roku 2021 do kadry należało 134 działaczy, tym samym należy odnotować spadek o prawie 20%. Nie jest to jeszcze zjawisko niepokojące, jednakże warto zadbać o powiększenie stanu kadry do poprzedniego poziomu - stwierdził.

W swym przemówieniu podczas Zjazdu prezes Oddziału PTTK Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie podkreślił, że działacze Oddziału w miarę możliwości nie zaniedbują szeroko pojętej promocji turystyki i krajoznawstwa wśród lokalnej społeczności. - Jednym ze środków stosowanych w tym zakresie jest organizacja wystaw i prelekcji. W omawianej kadencji odbyło się ich łącznie 64, co nie jest może liczbą imponującą. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że prawie przez dwa lata obowiązywał całkowity zakaz zgromadzeń. Ze statutu PTTK wynika, że szczególnym zadaniem Oddziału PTTK jest m.in. wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami samorządowymi i innymi instytucjami. I tak sztandarową imprezą od lat organizowaną w kooperacji naszych Kół PTTK ukierunkowanych na turystykę górską, a firmowanych przez Oddział, jest organizacja wiosennych i jesiennych Młodzieżowych Rajdów Górskich. Te wydarzenia turystyczne mają długą tradycję i wypracowany scenariusz, a ich beneficjentami są szkoły powiatu cieszyńskiego. Rajdy „Powitanie wiosny” oraz „Pożegnanie lata” odznaczają się licznym udziałem dzieci i młodzieży. Oprócz treści krajoznawczych jakie są realizowane , wartością dodaną jest weryfikowanie punktacji dla odznaki GOT. Jej zdobywanie na pewno rozbudza się zainteresowania turystyczne wśród młodego pokolenia. Rajdy górskie dedykowane młodym turystom organizowało również Koło Miejskie nr 2 w Skoczowie, Koło nr 19 „Ślimoki” organizując do 2020 roku Młodzieżowe Rajdy Turystyczne Gminy Goleszów, a do połowy 2019 roku prowadziło też w SP sekcję turystyczną „Śimoczki”. Przewodnicy zrzeszeni w Kole nr 4 organizowali konkursy dla starszych klas SP pod nazwą „Śląsk Cieszyński moja mała ojczyzna”, mający na celu rozbudzanie wiedzy i zainteresowanie historią, kulturą oraz tradycjami regionu. Podobne zadania, lecz w kolarskim wydaniu realizuje TKK „Ondraszek”, który zorganizował rowerowe imprezy ”Dzień Dziecka z Ondraszkiem” oraz mające długą tradycję „Cieszyńskie Rowerowe Rajdy Rodzinne”. Uwrażliwienie na otaczającą rzeczywistość stara się rozbudzić wśród młodzieży Klub Fotograficzny PTTK „Start” organizując corocznie konkursy fotograficzne o różnorodnej tematyce i ponadlokalnym zasięgu. W roku 2021 odbył się konkurs „Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów” i trzeba zaznaczyć, że niektóre prace konkursowe zadziwiały swoim profesjonalizmem. Jeszcze inne działania, lecz ukierunkowane na szeroko pojętą ochronę przyrody podejmuje Komisja Ochrony Przyrody Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej. Komisja przede wszystkim organizuje działania edukacyjne w szkołach, i w przystępnej formie zabaw i konkursów uwrażliwia dzieci i młodzież na tematykę ochrony środowiska naturalnego, w tym również poprzez akcje zbierania śmieci w rezerwatach przyrody czy beskidzkich lasach – wyliczał Pawlik.

A żeby nie było tak „różowo”, to ustępujący prezes zarządu wspomniał także o problemach, z jakimi boryka się Oddział. - Jak wiadomo nasz Oddział PTTK nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich oraz dotacji. Tym samym mamy bardzo ograniczone możliwości sfinansowania kosztów naszych wielokierunkowych inicjatyw turystycznych, choć oczywiście prowadzone są w ramach wolontariatu i społecznej działalności. W tym zakresie znaczącą pomoc okazały nam władze samorządowe miasta Cieszyna, Starostwa powiatowego, okolicznych gmin, jak również instytucji współpracujących takich jak Nadleśnictwa Ustroń i Wisła , Bank Spółdzielczy czy Energetyka Cieszyńska. Wspierają nas też prywatni darczyńcy, nasze jednostki organizacyjne oraz zaangażowani działacze Oddziału.
Za dotychczasowe wsparcie, i to nie tylko w sprawach finansowych w imieniu Oddziału PTTK „BS” w Cieszynie pragnę wszystkich darczyńcom złożyć wyrazy uznania i serdecznie podziękować – zakończył Pawlik.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-07-04 16:07:02
Anonimus: Wedrowk Wędrówki po górach są super, ale po co ta cała biurokracja leśnych dziadków?
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: