Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja w Skoczowie (na żywo)

Dziś (28.02.2024) odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej Skoczowa. Początek obrad o godz. 15:00

Zmiana strefy płatnego parkowania, miejscowy plan zagospodarowania sołectwa Bładnice, uchwały o zapobieganiu bezdomności zwierząt – te i inne uchwały dziś w porządku obrad skoczowskich radnych.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie od 1 grudnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. (druk nr 1229).
 6. Sprawozdanie z działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (druk nr 1231).
 7. Podjęcie uchwał:
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bładnice (druk nr 1211).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Pogórze, obejmującego dz. nr 376/166, 376/182 oraz fragment dz. nr 376/183 (druk nr 1212).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i zawarcie kolejnej umowy (druk nr 1209).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i zawarcie kolejnej umowy (druk nr 1210).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/274/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2021 roku, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat (druk nr 1213).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/293/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 marca 2021 roku, w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z płatnych parkingów stanowiących własność Gminy Skoczów, zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych (druk nr 1214).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru (druk nr 1218).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (druk nr 1215).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Skoczów (druk nr 1216).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoczów w 2024 roku (druk nr 1217).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/211/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów (druk nr 1219).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/212/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1220).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (druk nr 1221).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 1222).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Osiedla "Południe" (druk nr 1223).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Osiedla "Południe" (druk nr 1224).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających (druk nr 1230).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających (druk nr 1225).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających (druk nr 1226).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów (druk nr 1206).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (druk nr 1205).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (druk nr 1207).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Skoczów na lata 2024-2027 (druk nr 1195).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/295/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Seniorów w Gminie Skoczów na lata 2021-2027 (druk nr 1196).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (druk nr 1197).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Skoczów - pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego - ul. Pierściecka w Kiczycach (druk nr 1208).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2024 rok (druk nr 1227).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/591/2023 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2024-2035 (druk nr 1228).
 36. Informacja Przewodniczącego Rady na temat złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 37. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 38. Sprawy organizacyjne.
 39. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

Materiały do sesji

Transmisja online:

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: