Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Drogomyślu

W piątek 25 października 2019 roku odbyły się obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Drogomyślu, na które przybyli Dyrektor Szkoły Ilona Gabryś, nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz przedstawiciele różnych instytucji.

Jubileusz szkoły to niezwykłe wydarzenie dla całej społeczności gminnej. Jest mi niezwykle miło, że w obecności uczniów, całej kadry pedagogicznej, absolwentów, byłych nauczycieli i pracowników oraz sympatyków szkoły, wspólnie możemy świętować i wspominać. Miniony czas to czas wyzwań, ale i radości z osiągnięć uczniów. Każdym kolejnym rocznikom wpajali Państwo i nadal wpajają wiarę w siebie, wytrwałość w realizacji podjętych celów i marzeń, by pamiętali, że uczą się dla samych siebie. Szkoła, bez wątpienia jest centrum kulturalnym wsi. Jestem dumna z tego, że tak aktywna placówka działa właśnie w gminie Strumień.  – powiedziała Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Podczas uroczystych obchodów nie zapomniano o tych, którzy odeszli, a w historii placówki odegrali znaczącą rolę. Pamięć o nich uczczono chwilą ciszy. Program słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz absolwentów przeniósł zebranych w podróż w czasie, a występ Chóru Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z Drogomyśla oraz Zespołu Regionalnego Strumień uświetni całą uroczystość.

red./mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: red.

Komentarze

3
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-10-28 17:30:05
donekT: cytat "Każdym kolejnym rocznikom wpajali Państwo i nadal wpajają wiarę w siebie, wytrwałość w realizacji podjętych celów i marzeń, by pamiętali, że uczą się dla samych siebie. " koniec cytatu. Oczywiście to wspaniale, iż placówka może pochwalić się tak pięknym jubileuszem. Tymczasem co takiego swego czasu wpajał młodszemu pokoleniu Władysław Broniewski, wybrany jako patron konkretnej instytucji???
2019-10-28 17:36:25
donekT: Słowo o Stalinie Władysław Broniewski// "Re­wo­lu­cja - pa­ro­wóz dzie­jów"...// Chwa­ła jej ma­szy­ni­stom!// Cóż, że wro­gie wia­try po­wie­ją?// Chwa­ła pło­ną­cym iskrom!// Chwa­ła tym, co wśród ognia i mro­zu// jak złom gra­ni­to­wy trwa­li,// jak wcie­lo­na wola i ro­zum,// jak Sta­lin.// Prze­le­cia­ły wa­ta­hy lot­ne// bia­ło­gwar­dyj­skiej kon­ni­cy...// Trwał, jak ska­ła sa­mot­ny,// Ca­ry­cyn.// Par­ły nie­miec­kie ko­lum­ny,// wa­li­ły sta­lo­wym gra­dem,// aż pa­dły pod pięk­nym i dum­nym// Sta­lin­gra­dem.// Pę­dzi po­ciąg hi­sto­rii,// bły­ska stu­le­cie-se­ma­for.// Re­wo­lu­cji nie trze­ba glo­rii,// nie trze­ba szum­nych me­ta­for.// Po­trzeb­ny jest Ma­szy­ni­sta,// któ­rym jest On:// to­wa­rzysz, wódz, ko­mu­ni­sta -// Sta­lin - sło­wo jak dzwon! // Któż, jak On, przez dzie­siąt­ki lat// na dzio­bie okrę­tu wy­trwał?// Szó­stej Czę­ści przy­glą­da się świat.// Bi­twa.// Tam - bez­ro­bo­cia, straj­ki, głód.// Tu - pra­ca. Na­tchnio­ny trak­tor.// Two­rzy hi­sto­rię zwy­cię­ski lud.// Chwa­ła fak­tom!// Któż, jak On, przez dzie­siąt­ki lat// wiódł ludz­kość na krań­ce dzie­jów?// Jego imię - wal­czą­cy świat:// na­dzie­ja.// Re­wo­lu­cjo! - któż wiatr po­wstrzy­ma,// kto zie­mię za­wró­ci w bie­gu?// Re­wo­lu­cjo, ta­bli­ce praw Rzy­mu// oba­la­my od Chin po Bie­gun!// Re­wo­lu­cjo! sie­dem­dzie­siąt lat// Sta­li­no­wych po­wie­wa nad świa­tem.// I ro­dzi się nowy świat,// świat sta­ry pęka jak atom. // Mi­lio­ny lu­dzi Związ­ku Rad i kra­jów idą­cych dro­gą So­cja­li­zmu two­rzą świat nowy, nio­sąc w ser­cach i na ustach imię STA­LIN.// Lu­do­wa ar­mia chiń­ska wy­pę­dza ze swe­go kra­ju prze­moc obcą i nie­wo­lę pie­nią­dza. Kro­czy na­przód z imie­niem STA­LIN.// W Wiet­na­mie, Bur­mie, na wy­spach Ma­laj­skich bo­jow­ni­cy wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści i spra­wie­dli­wo­ści wal­czą prze­ciw ko­lo­ni­za­to­rom wo­ła­jąc: STA­LIN!// Gór­ni­cy fran­cu­scy trwa­ją w straj­kach i wy­cią­ga­ją dło­nie na wschód z okrzy­kiem: STA­LIN!// Chło­pi wło­scy zaj­mu­ją ob­szar­ni­cze nie­użyt­ki i od­pę­dza­ni gwał­tem, wo­ła­ją: STA­LIN!// Po­eta, wy­pę­dzo­ny ze swej oj­czy­zny za umi­ło­wa­nie wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, pięk­ny po­eta chi­lij­ski pi­sze po­emat o STA­LI­NIE.// Zmiaż­dżo­na okrut­nie War­sza­wa dźwi­ga swe okrwa­wio­ne ce­gły tym szyb­ciej z imie­niem STA­LI­NA.// Wszę­dzie na świe­cie, gdzie się­ga prze­moc pie­nią­dza, ba­gnet żoł­da­ka i pał­ka po­li­cjan­ta, lu­dzie wal­czą i będą zwy­cię­ża­li z imie­niem STA­LI­NA.// Set­ki mi­lio­nów lu­dzi wo­ła­ją: STA­LIN! STA­LIN! STA­LIN! //
2019-10-28 17:38:40
donekT: A tymczasem, co dziś głoszą ideowi i mentalni następcy Władysława Broniewskiego, przynajmniej z pewnego okresu jego życia??? Właśnie...
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: