Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Darmowe szkolenia dla organizacji pozarządowych

Pracujesz w przygranicznej organizacji pozarządowej, zajmujesz się kulturą, współpracą transgraniczną? Chcesz nabyć nowe kompetencje dotyczące marketingu? Zgłoś się na darmowe szkolenia!

Lider projektu Miasto Bielsko-Biała oraz partner Miasto Rajec zapraszają organizacje pozarządowe działające na rzecz m.in. promocji dziedzictwa kulturowego, współpracy transgranicznej i promocji pogranicza zarówno po stronie polskiej, jak  i słowackiej do udziału w projekcie pn:  „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji  pozarządowych”.

Jaki jest główny cel projektu?

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadr NGO działających na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej, co przyczyni się zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia jego potencjału oraz rozwoju współpracy transgranicznej a co za tym idzie do budowania właściwego wizerunku pogranicza. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu budowania strategii promocyjnych, narzędzi działań czy zarządzeniem informacjami w kampaniach oraz realizacja filmu dwujęzycznego dot. stosowania dobrych praktyk. Szkolenia skierowane będą do przedstawicieli NGO-ów, które działają na rzecz dziedzictwa kulturowego czy współpracy transgranicznej. Uczestnicy po obu stronach granicy zdobędą umiejętności budowania pozytywnego wizerunku pogranicza i działania na rzecz jego rozwoju. Będzie to wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która promowana będzie również wśród mieszkańców pogranicza poprzez dystrybucję filmu prezentującego dobre praktyki działań na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja 4 szkoleń:  

  1. Przygotowanie strategii marketingowej działań statutowych w organizacji - 18.10.2022 r. godz. 9.00-15.00
  2. Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej - 19.10.2022 r. godz. 9.00-15.00
  3. Narzędzia efektywnego promowania na rzecz działań dziedzictwa kulturowego - 24.10.2022 r. godz. 9.00-15.00
  4. Promocja dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej – zarządzanie informacjami w kampaniach promocyjnych organizacji - 25.10.2022 r. godz. 9.00-15.00

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry NGO, jednocześnie dostarczając konkretnej wiedzy jak dostosowywać strategie marketingowe w budowaniu wizerunku pogranicza wzmacniając jego potencjał oraz promowanie dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej po obu stronach granicy.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie

Centrum Organizacji
Pozarządowych w Bielsku-Białej
, pl. Opatrzności Bożej 18,

pod nr telefonu 33/497 07 90

oraz na stronach internetowych https://bielsko-biala.pl/interreg

https://www.rajec.info/article/default/5998

 


Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Bezplatné školenie pre mimovládne organizácie!

Pracujete v pohraničnej mimovládnej organizácii, zaoberáte sa kultúrou, cezhraničnou spoluprácou? Chcete získať nové kompetencie v marketingu? Požiadajte o bezplatné školenie!

Vedúci partner projektu - Mesto Bielsko-Biala a partner projektu - Mesto Rajec - vyzývajú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú propagácii kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráci a propagácii pohraničia na poľskej aj slovenskej strane, aby sa zapojili
do projektu s názvom: „Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce v regióne prostredníctvom  zvyšovania kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií".

Čo je hlavným cieľom projektu?

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kompetencie pracovníkov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce, čo prispeje k zintenzívneniu aktivít zameraných na posilnenie jeho potenciálu a rozvoj cezhraničnej spolupráce, a tým aj k budovaniu vhodného imidžu pohraničia. Cieľ sa dosiahne prostredníctvom zorganizovania 4 školení o tvorbe propagačných stratégií, akčných nástrojov alebo riadení informácií v rámci kampaní a vytvorením dvojjazyčného filmu o uplatňovaní osvedčených postupov. Školenia budú určené predstaviteľom mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva alebo cezhraničnej spolupráce. Účastníci na oboch stranách hranice získajú zručnosti, ktoré im umožnia budovať pozitívny imidž pohraničnej oblasti a pracovať na jej rozvoji. Pôjde o teoretické a praktické poznatky, ktoré sa budú propagovať aj medzi obyvateľmi pohraničia prostredníctvom distribúcie filmu prezentujúceho osvedčené postupy na podporu kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce.Projekt predpokladá realizáciu 4 školení: 

  1. Nástroje na účinnú propagáciu činností v oblasti kultúrneho dedičstva 
  2. Propagácia miesta a formovanie imidžu organizácie podporujúcej kultúrne dedičstvo a cezhraničnej spolupráce
  3. Príprava marketingovej stratégie pre štatutárne činnosti organizácie 
  4. Propagácia kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce – riadenie informácií v propagačných kampaniach organizácií

Projekt prispeje k zvýšeniu kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií a zároveň poskytne konkrétne poznatky o tom, ako prispôsobiť marketingové stratégie pri budovaní imidžu prihraničného regiónu, posilnení jeho potenciálu a podpore kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice.

 

Informácie sú k dispozícii v sídle Centra mimovládnymi organizácií v Bielsku-Białej,

Opatrzności Bożej 18,

tel. č. +48 33 497 07 90

a na internetových stránkach https://bielsko-biala.pl/interreg 

https://www.rajec.info/article/default/5998


 

Mikroprojekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: