Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Szkoła marzeń w Drogomyślu

Czy lekcja może być pasjonującą przygodą z nauką, której wprost nie można się doczekać? Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu odpowiadają na to pytanie zdecydowane „tak”! Mają bowiem szczęście uczęszczać do placówki, która pod względem wyposażenia i wyszkolonej kadry nie ustępuje w niczym wielkomiejskim ośrodkom. Dzięki unijnemu wsparciu udało się bowiem w Drogomyślu stworzyć przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku.

Od tego roku szkolnego oferta edukacyjna drogomyskiej placówki znacząco wzrosła. Dzięki udziałowi w projekcie „ Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” szkoła wzbogaciła swe zaplecze o najnowocześniejsze pomoce naukowo-dydaktyczne, najnowszą technologię TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna), podniosła kwalifikację kadry, poszerzyła również znacząco pulę godzin do wykorzystania na zajęcia dodatkowe. Placówka cieszy się ponadto z wyremontowanej w ramach projektu, pachnącej nowością pracowni przyrodniczej.

- Jesteśmy świadkami spełniającego się marzenia uczniów i nauczycieli o nowoczesnej szkole nastawionej na indywidualną aktywność i nowe technologie. Szczególnie cieszy fakt, że na remont pracowni udało się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Jestem pewna, że zdobywanie wiedzy w tej nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni będzie dla uczniów wspaniałą przygodą, a nauczyciele, którzy w ramach projektu mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji z jeszcze większą pasją będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówiła wiceminister Marzena Machałek, która obecna była na uroczystym otwarciu pracowni.

Nowa pracownia wypo­sażona jest m.in. w tablicę interaktywną, nowe lapto­py, robot przeznaczony do nauki programowania i ze­staw kreatywny pozwalający zbudować osobistego robo­ta. Do dyspozycji uczniów z Drogomyśla jest też pro­fesjonalny teleskop, dzię­ki któremu można prowa­dzić obserwacje kraterów Księżyca i detali na niektó­rych planetach. Oprócz tego placówka może poszczycić się trójokularowym mikro­skopem cyfrowym z kame­rą czy mikroskopami ste­reoskopowymi. Wyposażo­na jest ponadto w sprzęt i rozmaite atrakcje, za pomo­cą których uczniowie mogą osobiście badać mikroświat i poznawać tajniki przyro­dy, mając do dyspozycji set­ki biologicznych preparatów mikroskopowych. To tylko niektóre z zakupów, pozwa­lające zarówno uczniom jak i nauczycielom na rozwi­nięcie skrzydeł. Otrzyma­ne fundusze pozwalają bo­wiem uczniom korzystać z zajęć dodatkowych, a dzięki projektowi nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach w celu posze­rzenia możliwości wdraża­nia innowacyjnych metod nauczania.

- Gminy Strumień nie byłoby stać, szczególnie te­raz, w dobie pandemii, na taki wydatek. Dlatego bar­dzo się cieszę, że złożone przez nas wnioski zostały docenione i to przy tak du­żej konkurencji. Dzięki dofi­nansowaniu nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zaję­ciach zarówno wyrównaw­czych, ale i rozwijających, które wykraczają poza pod­stawę programową. Jedno­cześnie też mogą korzystać z nowoczesnych pomocy dy­daktycznych, w które zosta­ły zaopatrzone szkolne pra­cownie, natomiast nauczy­ciele mogą podnosić swoje kompetencje. Jestem dum­na z tego, że drogomyska placówka prężnie się rozwi­ja, ma swoją wizję i uczest­niczy w licznych projektach, starając się o dofinansowa­nie ze środków zewnętrznych - podkreśla Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.

Starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 podjęło wiele instytucji. W sumie ze 170 wniosków w województwie śląskim dotyczących wsparcia udzielanego przez Europejski Fundusz Społeczny wyłoniono tylko 51 „zwycięzców”. Wśród nich doceniono dwa wnioski złożone przez Gminę Strumień. Jeden dotyczył Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu, drugi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu.

Dzięki uczestnictwu w programie placówka w Dro­gomyślu zyskała ogromny potencjał, co podkreśla jej dyrektor, Ilona Gabryś - Re­alizowanie działań projekto­wych daje ogromne możli­wości naszej szkole w zakre­sie praktycznej nauki przed­miotów ścisłych. W ostatnich latach nasza młodzież po­znawała tajniki wiedzy ma­tematyczno-przyrodniczej głównie za pomocą metod podawczych, czy też z wyko­rzystaniem technik multime­dialnych. Dziś nasi ucznio­wie mają możliwość praco­wać metodą doświadczenia i eksperymentu, mogą za po­mocą zmysłów dostrzegać zmiany, porównywać wyniki doświadczeń, zbierać wiedzę praktyczną i budować wła­sną bazę, z której, mam na­dzieję, uda im się korzystać z powodzeniem w kolejnych latach. Bardzo cieszy mnie fakt, że nasi uczniowie mogą nie tylko rozwijać się intelek­tualnie, ale również integru­ją się, prowadząc wspólne działania. Uczą się zacho­wań społecznych koniecz­nych do ich dalszego rozwo­ju. Nasza placówka rozwija się i pięknieje z roku na rok. Obecnie za sprawą prowa­dzonego projektu infrastruk­tura szkolna, mnogość po­mocy dydaktycznych pozwa­la na jeszcze lepszą pracę nauczyciela z uczniem. Na­uczyciele mogą wreszcie wy­kazać się swoimi wysokimi umiejętnościami, korzysta­ją z najnowocześniejszego sprzętu, co pomaga im pro­wadzić bardzo ciekawe zaję­cia - cieszy się Ilona Gabryś.

Co warto podkreślić, udział we wszystkich zaję­ciach realizowanych w ra­mach projektu jest nieod­płatny i traktowany jako do­datkowy. Polegał na zadekla­rowaniu chęci uczestnictwa. Oferta zajęć proponowanych przez szkołę obejmuje trzy segmenty: dydaktyczno-wyrównawczy, rozwijający oraz spotkania prowadzone metodą eksperymentu. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie aż 800 godzin zajęć dodatkowych.  

Stworzenie młodym lu­dziom środowiska, w któ­rym mogą rozbudzić swoje pasje, zainteresowania, po­lubić naukę czy choćby daną jej dziedzinę, poznać własne umiejętności, a dzięki temu - podnieść samoocenę, jest niezwykle istotny, zwłasz­cza na etapie dorastania. Jed­nym z priorytetów „unijnych zajęć” jest właśnie wspo­maganie uczniów w rozwi­janiu tzw. kompetencji klu­czowych - są to umiejętno­ści matematyczno-przyrod­nicze, nauka języków ob­cych, a także przydatne w życiu umiejętności uniwer­salne - kreatywność, inno­wacyjność, obsługa urzą­dzeń TIK (technologia in­formacyjno-komunikacyj­na), przedsiębiorczość, kry­tyczne myślenie, rozumie­nie, umiejętność rozwiązy­wania problemów i uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej, co będzie mogło szczególnie zaowocować na dalszych etapach wkra­czania w dorosłe życie, tak­że po rozpoczęciu pracy za­wodowej.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: