Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Ponad 25 milionów dla OP i OPP

25 355 195 zł – tyle w ubiegłym roku zostało w powiecie przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego Z Organizacjami Pozarządowymi i Organizacjami Pożytku Publicznego. Na co konkretnie poszły te środki?

Jednym z tematów wczorajszej (30.05.2023) Sesji Rady Powiatu było sprawozdanie za rok 2022 dotyczące realizacji „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU CIESZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”. Sprawozdanie dostępne jest w całości TUTAJ

Zgodnie ze sprawozdaniem, w roku 2022 przekazano ponad 25 mln zł na rzecz organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Środki finansowe na realizację zadań pochodziły z kilku źródeł:

 • z subwencji oświatowej,
 • z budżetu państwa przekazanych za pośrednictwem Wojewody,
 • ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • ze środków otrzymanych z gmin powiatu cieszyńskiego,
 • bezpośrednio z budżetu powiatu.

Granty na 184 600 zł

Na wsparcie zadań zleconych w trybie konkursowym (tzw. granty dla organizacji pozarządowych) przekazano łącznie z budżetu powiatu 184 600 zł.

 • w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowano 17 zadań na łączną kwotę 80 000 zł. Pieniądze trafiły głównie do Klubów sportowych na organizację zawodów sportowych.
 • w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowano 5 zadań, przeznaczając łącznie na ten cel 55 000 zł.
 • w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zlecono 2 zadania na łączną kwotę 20 000 zł w ramach priorytetu: Tworzenie, znakowanie, utrzymanie, konserwacja i monitoring szlaków turystycznych w powiecie cieszyńskim.
 • z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku. Ostatecznie zrealizowano 5 zadań na łączna kwotę 29 600 zł.

Inne zadania

Zadanie

Kto wygrał konkurs?/Kto realizuje?

Środki

„Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2021-2022”

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna

520 000 zł – w tym: środki budżetu Powiatu Cieszyńskiego, pomoc finansowa udzielona przez Gminy powiatu cieszyńskiego

punkt interwencji kryzysowej w roku 2022

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna

67 000 zł z budżetu powiatu

prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2021-2022

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z Warszawy/ Rodzinny Dom Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu

519 878 zł z budżetu powiatu

prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

Diakonat Żeński  "Eben Ezer" Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP z Dzięgielowa/Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” z Dzięgielowa

75 926 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego

prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców) i/lub dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn)

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska z Krakowa/ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Skoczowie

1 199 159 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego

prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)

Konwent Zakonu Bonifratrów z Cieszyna/Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie

1 158 720 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego

prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 10 w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Cieszyna/ Dom Pomocy Społecznej "Betania" z Cieszyna

112 650 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego

prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)

o charakterze ponadgminnym, zlecono do realizacji Zgromadzeniu Sióstr de Notre Dame Prowincja Polska z Opola Podmiotem bezpośrednio realizującym zadanie jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu

dodatkowe środki finansowe na walkę z pandemią COVID-19. Ostatecznie dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego została wykorzystana w wysokości 925 755 zł

Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz edukacji prawnej usytuowanego na terenie gminy Cieszyn

Stowarzyszenie Sursum Corda

63 525 zł (w tym 3 465 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej) dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego

j.w. w gminie Zebrzydowice

Stowarzyszenie Sursum Corda

63 525 zł (w tym 3 465 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej);

j.w. w gminie Chybie

Stowarzyszenie Sursum Corda

Jak wyżej

j.w. w gminie Hażlach

Stowarzyszenie Sursum Corda

j.w.

prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2024

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” z Cieszyna

894 762 zł dotację celową z budżetu Wojewody Śląskiego

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020 – 2024

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu

1 354 753 zł dotację celową z budżetu Wojewody Śląskiego

„Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół z powiatu cieszyńskiego”

Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu

dotację w wysokości 35 000 zł

Oprac. tabeli: Natasza Gorzołka

Dofinansowanie zadań z (PFRON)

 Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanao dofinansowanie:

 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - zlecono 9 zadań, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 44 909 zł,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - zlecono 4 zadania i łącznie wykorzystano środki finansowe na poziomie 38 495 zł.
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – edycja druga -2 zadania na łączną kwotę 25 552 zł.

Tzw. „małe granty”

W ramach tzw. "małych grantów" (tryb zlecenia realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert), czyli w trybie pozakonkursowym wsparciem z budżetu powiatu cieszyńskiego zostało objętych 25 zadań z sześciu dziedzin aktywności społecznej (sportu, kultury, turystyki, edukacji, promocji zdrowia, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) na łączną kwotę 84 595 zł.

Placówki prowadzone przez podmiot z III sektora

Dotacje przekazywano również szkołom oraz placówkom niepublicznym, dla których organem prowadzącym jest podmiot III sektora.

Finansowanie zadań oświatowych, a w szczególności przekazywanie dotacji szkołom, placówkom niepublicznym oraz publicznym, dla których organem prowadzącym jest m.in. stowarzyszenie. W 2022 roku na sześć placówek, prowadzonych przez organizacje pozarządowe przekazano łączną kwotę subwencji w wysokości 17 859 341zł.

Łącznie przekazano Organizacjom Pozarządowym i Organizacjom Pożytku Publicznego i innym ujętym w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie ponad 25 milionów zł.

 

Natasza Gorzołka

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: